08 พฤศจิกายน 2022

Time

1:00 pm - 3:00 pm
แชร์

แถลงข่าววิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ THAI HEALTH DAY RUN 2022

กำหนดการ

แถลงข่าววิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ THAI HEALTH DAY RUN 2022

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สสส. ซ.งามดูพลี กรุงเทพฯ

13.00 – 15.00 น. แถลงข่าววิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ THAI HEALTH DAY RUN 2022

พบกับ

• สถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของคนไทยเพิ่มสูงขึ้น จากการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยดูแลสุขภาพดีหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 และส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน

• การส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายสำหรับคนไทยทุกช่วงวัยภายใต้แนวคิด “Ready To Move on” รณรงค์ให้ออกวิ่งละแวกบ้านอย่างถูกต้อง ปลอดภัย

• นวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ แอปพลิเคชัน “Wind Training” สำหรับการซ้อมวิ่ง ด้วยการใช้ตารางซ้อมที่เหมาะสมกับนักวิ่งแต่ละคน โดยระบบ AI

• พัฒนาชุดความรู้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับ นักวิ่ง และการจัดงานวิ่ง

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code