31 ตุลาคม 2022

Time

8:30 am - 12:00 pm
แชร์

แถลงข่าวผลสำเร็จการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนสำหรับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

กำหนดการ

แถลงข่าวผลสำเร็จการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนสำหรับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

กับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในวันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

08.30 – 09.45 น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข8ารDวมกิจกรรม

โดย นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

09.45 – 10.00 น. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 1 ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

10.00 – 10.15 น. พิธีแถลงข่าวแสดงผลสำเร็จการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนสำหรับอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง

และกล่าวปาฐกถาพิเศษ “พลังคนรุ่นใหม่ กับการเปลี่ยนแปลงสังคม”

โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร8างเสริมสุขภาพ คนที่ 1

กล่าวถึงบทบาทการทำงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดย นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

กล่าวรายงานโดย นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์ แห่งประเทศไทย (ยท.)

บันทึกภาพร่วมกัน

10.15 – 10.30 น. พิธีมอบประกาศนียบัตร
10.30 – 12.00 น. ประธานในพิธีและคณะผู้บริหารสถานศึกษารับชมนิทรรศการแสดงผลสำเร็จปีที่ 1 การดำเนิน

โครงการของ 5 วิทยาลัย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

(1) นิทรรศการแสดงผลงานวิทยาลัยเทคนิคระยอง

(2) นิทรรศการแสดงผลงานวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

(3) นิทรรศการแสดงผลงานวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย

(4) นิทรรศการแสดงผลงานวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง

(5) นิทรรศการแสดงผลงานวิทยาลัยการอาชีพแกลง

(6) นิทรรศการแสดผลงานหมวกนิรภัยสร8างสรรค์ของศิลปิน

(7) นิทรรศการ บริษัท กลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และภาคีเครือข่าย

12.00 น. เป็นต้นไป เสร็จสิ้นกิจกรรม/รับประทานอาหารกลางวัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code