11 มกราคม 2023

Time

10:00 am - 12:00 pm
แชร์

แถลงข่าวความร่วมมือ โครงการ “รวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.กทม. สู่ศปถ.เขต ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2565 – 2566”

กำหนดการ

แถลงข่าวความร่วมมือ โครงการ “รวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.กทม. สู่ศปถ.เขต

ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2565 – 2566”

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาเชิงช้า)

09.00 น. ลงทะเบียน ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
10.00 น. วิดีทัศน์รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

การแถลงข่าวความร่วมมือ “รวมพลังขับเคลื่อน ศปถ.กทม. สู่ศปถ.เขต ในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2565 – 2566”

นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร

โดย นายชัชชาติ สิทธิพันธ์

การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดย

• นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

• อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้แทน

• ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้แทน

• ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

• กรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

11.00 น. สื่มวลชนซักถาม
11.30 น. ชมนิทรรศการบริเวณห้องประชุม
12.00 น. จบการแถลงข่าว

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code