29 มิถุนายน 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

แถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

(ร่าง) กำหนดการ
แถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
13.00 – 13.30 น.     ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
13.30 – 14.30 น.     แถลงข่าว
1. การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงของการลดระดับโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 เป็นโรคประจำถิ่น และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวเพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของนักดื่มหน้าใหม่
โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2. บทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัด
โดย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขต่อการ ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเพิ่มโอกาสให้ผู้มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าถึงระบบบริการ และบำบัดรักษา
โดย นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. บทบาทของกรมควบคุมโรคต่อการ ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565
โดย นายโอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค
5. บทบาทของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และการสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคมในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดย  นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
– ตอบคำถามสื่อมวลชน
– ถ่ายภาพที่ระลึก
– เสร็จสิ้นการแถลงข่าว
ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก
QR Code :
QR Code