23 มิถุนายน 2023

Time

9:30 am - 12:00 pm
แชร์

แถลงข่าวการรณรงค์ “พนันเป็นสิ่งเสพติด”

กำหนดการ

แถลงข่าวการรณรงค์ “พนันเป็นสิ่งเสพติด”

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น.

ณ แกรนด์ C ชั้น 4โรงแรมมิราเคิล เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 10.00 น. นำเสนอสื่อรณรงค์ “พนันเป็นสิ่งเสพติด”
10.00 – 11.30 น. การเสวนา “พนันเป็นสิ่งเสพติด”

ร่วมเสวนาโดย

• นายแพทย์ยงยุทธ วงษ์ภิรมย์ศานติ์

อดีตนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย และที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

• นายชนะ สุ่มมาตย์

ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ

• ผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

• รศ.นวลน้อย ตรีรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• นายธนากร คมกฤส

เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน ดำเนินการเสวนา

11.30 – 12.00 น. นำเสนอแบบทดสอบความรอบรู้เรื่องพนัน (Gambling Quiz) สำหรับครูนักเรียน นักศึกษา และประชาขนทั่วไป

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code