26 เมษายน 2024

Time

8:30 am - 4:30 pm
แชร์

เสวนา “สร้าง ทำ สุข” ปีที่ 2

กำหนดการ

เสวนา “สร้าง ทำ สุข” ปีที่ 2

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับ

โดย คุณพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

09.10 – 09.20 น. กล่าวเปิดงาน

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.20 – 10.30 น. เสวนา หัวข้อ “เรียนรู้สู่การเป็นนักสร้างสุของค์กร”

• ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ Business Alliance Development DELTA Electronics

• ศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy)

ดำเนินรายการโดย คุณพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

10.30 – 10.50 น. พักเบรก
10.50 – 12.00 น. เสวนาหัวข้อ “เราจะดูแลใจให้ดี ด้วยเทคโนโลยีได้อย่างไร”

• ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ จิตเวชเด็กและวัยรุ่น โฆษกกรมสุขภาพจิต

• ผศ.ดร.ทบ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง นักกิจกรรมบำบัด อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ดำเนินรายการโดย คุณพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. ห้องย่อยที่ 1 : หัวข้อที่ 1 จับประเด็นให้เห็น Tools

โดย ดร.บุษบงก์ วิเศษพลชัย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ห้องย่อยที่ 2 : หัวข้อที่ 1 Data Visualization คืออะไร(นะ)

โดย นางวรพิชญา ระเบียบโลก ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

14.30 – 14.45 น. พักเบรก
14.45 – 16.15 น. ห้องย่อยที่ 1 : หัวข้อที่ 2 กระบวนการเรียนรู้ ใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้าง Soft Power

โดย ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องย่อยที่ 2 : หัวข้อที่ 2 เทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป

โดย อาจารย์ ดร.ณฐวัฒน์ ล่องทอง อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16.15 – 16.30 น. ช่วงซักถาม ตอบแบบสอบถาม

 

QR Code :
QR Code