28 กันยายน 2022

Time

12:30 pm - 4:30 pm
แชร์

เสวนาวิชาการ เรื่อง “ความก้าวหน้าด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ : สิทธิในการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย”

กำหนดการเสวนาวิชาการ

เรื่อง “ความก้าวหน้าด้านสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ : สิทธิในการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย”

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 12.30 – 16.30 น.

ณ ห้องฟูจิ 2 ชั้น 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ (Hotel Nikko Bangkok) ถนนสุขุมวิท 55 ทองหล่อ

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนา
13.05 – 13.10 น. กล่าวต้อนรับ โดย นายชาติวุฒิ วังวล

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส.

13.10 – 13.35 น. บรรยาย เรื่อง “เมื่อโลกเถียงกันเรื่องแท้ง : ทำอย่างไรให้รอดตายแบบไม่ขาดวิ่น”

โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.35 – 13.55 น. พักรับประทานอาหารว่าง
13.55 – 15.45 น. อภิปราย หัวข้อ “สถานการณ์ความก้าวหน้าสำหรับผู้หญิงที่ต้องการยุติการตั้งครรภ์”

ผู้ร่วมอภิปราย

– รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิง

“ปัญหาการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ท้องต่อ”

– รศ.พญ.อรวี ฉินทกานันท์ เครือข่ายอาสา RSA

“อะไรคือสมดุลระหว่างสิทธิแพทย์และสิทธิผู้รับบริการ”

– นายแพทย์กช ลี่ทองอิน ที่ปรึกษาประจำกลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ และการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค สปสช.)

“ข้อท้าทายต่อการพัฒนาระบบบริการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”

– ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

“ทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีสถานบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทุกจังหวัด”

– นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก กรมกิจการเด็กและเยาวชน

“ข้อท้าทายในการช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ภายใต้ความไม่พร้อม”

15.45 – 16.05 น. ช่วงรับฟังความคิดเห็น ถาม-ตอบ
16.05 – 16.10 น. นายสุขสันต์ กิตติศุกภร ผู้อำนวยการสำนัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

รับจดหมายเปิดผนึก เรื่อง “สถานการณ์การเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ในสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานคร” จากภาคีเครือข่าย

16.10 – 16.20 น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
16.20 – 16.30 น. ถ้อยแถลงของ กสม. : Abortion Rights=Health Rights=Human Rights

โดย นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หมายเหตุ

1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. ผู้เข้าร่วมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเสวนา

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code