15 มีนาคม 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
ณ รับชมผ่านทาง Facebook Live : Community Project Studio by Arsomsilp
แชร์

เสวนาวิชาการ การดูแลผู้สูงอายุ โดยชุมชน

กำหนดการ
เสวนาวิชาการ “การดูแลผู้สูงอายุ โดยชุมชน”
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565
รับชมผ่านทาง Facebook Live : Community Project Studio by Arsomsilp
09.30 – 11.00 น.     กล่าวเปิดงานโดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เวทีชุมชน : การดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนใน 3 บริบท (เมือง กึ่งเมือง ชนบท)
ร่วมเสวนาโดย
• รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์
อดีตคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• นพ.จรัส สิงห์แก้ว
อดีต ผอ.โรงพยาบาลสารภี จ.เชียงใหม่
• ดร.ศิราณี ศรีหาภาค
อาจารย์และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
• นพ.สันติ ลาภเบญจกุล
อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำสนธิ จ.ลพบุรี
• รศ.ดร.เพ็ญจันทร์ ประดับมุข เชอร์เรอร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการโดย
– คุณประสาน อิงคนันท์ เพจมนุษย์ต่างวัย
– ผศ.นพ.สุธีร์ รัตนะมงคลกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13.30 – 15.30 น.     เวทีวิชาการ : ในโมเดลการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชน
ตัวแทนชุมชนร่วมเสวนาโดย
• คุณจี๊ด พรปวีณ์ พงศ์เพ็ญสถิต ชุมชนหมู่บ้านธารทอง 1
• คุณดุษ ดุษฎี แทนเกษม ชุมชนเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย 5
• คุณใจ เพ็ญวดี วุฒิศิรินุกุล ชุมชนเทศบาลหนองเสือ
• คุณชาติ ชาติ แพจังหรีด ชุมชนบ้านกลึง
ดำเนินรายการโดย คุณโก้ วีรวัฒน์ วรายน สถาบันอาศรมศิลป์
ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
QR Code :
QR Code