25 กรกฎาคม 2023

Time

9:30 am - 12:30 pm
แชร์

เสวนาทางนโยบาย : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

กำหนดการ

Policy dialogue: การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.30 น.

ณ ห้องประชุมแมนดารินซี โรงแรมแมนดารินกรุงเทพ

09.30-09.40 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเวทีเสวนาทางนโยบาย (Policy dialogue)

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.40-09.50 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์เวทีเสวนาทางนโยบาย (Policy dialogue)

โดย ดร.ณัฐพล แย้มฉิม ประธานสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

09.50-10.00 น. กล่าวเปิดการเวทีเสวนาทางนโยบาย (Policy dialogue)

โดย คุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

10.00-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เป้าหมายการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เป็นการสร้างระบบเศรษฐกิจฐานรากในประเทศไทย โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล* ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
10.30-11.00 น. ข้อเสนอจากผลการศึกษาสมุดปกขาวกลไกการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนในท้องถิ่น

โดย คุณธราธร รัตนนฤมิตศร และคุณวรดุล ตุลารักษ์ มูลนิธิสถาบันอนาคตไทยศึกษา (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

11.00-12.10 น. เสวนาทางนโยบาย (Policy dialogue) : ร่วมกำหนดวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยจะไปในทิศทางใด

1. การใช้กลไกวิสาหกิจเพื่อสังคมยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนไทยหลุดพ้นความยากจน ก้าวสู่ความกินดีอยู่ดีอย่างทั่วถึง แลกเปลี่ยน โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์* ผู้อานวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

2. การผลักดันวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่การบูรณาการทางานร่วมในทุกหน่วยงาน (SE ecosystem)

แลกเปลี่ยนโดย ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา* กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

3. หุ้นส่วนทางสังคมสู่การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมจากบ่มเพาะและพัฒนาภาคี สสส. แลกเปลี่ยนโดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์* รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

4. บริษัทเซ็นทรัลทำวิสาหกิจเพื่อสังคม : รูปธรรมการขับเคลื่อนธุรกิจที่ควบคู่กับสังคม

แลกเปลี่ยนโดย ผู้แทนบริษัทเซ็นทรัลทำวิสาหกิจเพื่อสังคม*

5. ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาและปรับแก้ พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม 2562

แลกเปลี่ยนโดย คุณสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์* ประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก

ดำเนินการเสวนาโดย คุณอัครพล ลีลาจินดามัย รองผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (สวส.)

12.10-12.30 น.

 

แลกเปลี่ยนความเห็น : แนวทางความร่วมมือระหว่างภาคีในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและนวัตกรรมผ่านกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม

ดำเนินการโดย คุณวันชัย บุญประชา* คณะทางานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนกองทุนภาคประชาสังคมและที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.)

 

QR Code :
QR Code