26 กรกฎาคม 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
ณ ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
แชร์

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565

กำหนดการ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคส่วนเพื่อ “การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย” พ.ศ. 2565
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.   กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม และวัตถุประสงค์ของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
โดย นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
รองประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด้านการต่างประเทศ
09.15 – 09.45 น.   ปาฐกถาพิเศษ: การพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงระดับฐานราก (transformation)
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
09.45 – 10.15 น.   เปิดตัว “เปิดตัว “รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย : มุมมองจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างภาคส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย พ.ศ. 2565” โดย
• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
• สัตวแพทย์หญิง ดร.อังคณา เลขะกุล
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
หน่วยงาน Co-organiser, Co-host, คณะที่ปรึกษาเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาที่ยั่งยืน
และคณะกรรมการ Leadership Council เครือข่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
– ถ่ายภาพรวมกัน –
10.15 – 10.30 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.00 น.    เสวนาสาธารณะ : สถานการณ์และปัญหาการพัฒนาที่ยั่งยืนในปัจจุบัน
แนวทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดย
• รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
• ดร.เดชรัต สุขกำเนิด
ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต
• ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
• คุณสมสุข บุญญะบัญชา
ประธานคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน
• คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (TBC)
ผู้ดำเนินการเสวนา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชล บุนนาค
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.15 น.     (เฉพาะ Onsite) เสวนารายประเด็น: กำหนดอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน
 ห้องที่ 1 Human Well-being and Capabilities (ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม ชั้น G)
วิทยากร :
1. นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
2. คุณจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี
ผู้จัดการโครงการเด็กแก้มใส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
3. คุณพรรณชนก ชมเชยเครือข่ายกลุ่มปลาดาว
ผู้ดำเนินการเสวนา : อาจารย์พเยาว์ ผ่อนสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้องที่ 2 Sustainable and Just Economies (ห้องเดจาวู ชั้น 2)
วิทยากร :
1. คุณอรรคณัฐ วันทนะสมบัติ
สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. คุณชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ
หัวหน้าภาคกลาง ทุนสนับสนุนโอกาสการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต โตอดิเทพย์
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
4. รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร อติวานิชยพงศ์
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินการเสวนา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรบูรณ์ วิสารทสกุล
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องที่ 3 Energy Decarbonization with Universal Access (ห้องเบตา ชั้น 2)
วิทยากร :
1. ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ
นายกสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
2. ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
3. คุณมีนา ศุภวิวรรธน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
4.  คุณเทอดศักดิ์ กองพรม
ผู้ประสานงานชุมชนตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ดำเนินการเสวนา : ดร.นุวงศ์ ชลคุป ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ห้องที่ 4 Urban and Peri-urban Development  (ห้องเดลตา ชั้น 2)
วิทยากร :
1. ดร.ชณกช ชสิธภนญ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. รองศาตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุน ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
3. คุณสุริยา ยีขุน
นายกเทศบาลตำบลปริก ประธานกรรมาธิการด่านต่างประเทศ สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อมร  กฤษณพันธุ์
คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. คุณเฉลิมศรี ระดากูล
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ผู้ดำเนินการเสวนา : อาจารย์อนรรฆ พิทักษ์ธานิน
ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ห้องที่ 5 Sustainable Food, Land, Water and Oceans (ห้องแอลฟา ชั้น 2)
วิทยากร :
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คุณเบญจมาส โชติทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและแผนงาน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
4. คุณประเสริฐ ศิรินภาพร
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
5. ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง (TBC)
ผู้ดำเนินการเสวนา : คุณธวัฒชัย ปาละคะมาน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 16.00 น.   ปาฐกถาพิเศษ: ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว
ประธานกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ
QR Code :
QR Code