21 กันยายน 2023

Time

8:30 am - 4:30 pm
แชร์

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการองค์กรในนิคมอุตสาหกรรม/สถานประกอบการภาคตะวันออก

กำหนดการ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการองค์กรในนิคมอุตสาหกรรม/สถานประกอบการภาคตะวันออก

วันที่ 21 กันยายน 2566

ณ ห้อง Ballroom C ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด

โดย คุณก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤกษ์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส.

ประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการ

09.30 – 12.00 น. ทำความรู้จัก Community Platform “ปันความปลอดภัย”

โดย คุณสุพัตรา อรุณนภา นักวิชาการ สอจร.กลาง และคณะ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. เสวนา “พลังภาคีภาคเอกชน กับความท้าทายในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน” โดย

• คุณทศพล ใจบุญ ผู้จัดการด้านกลยุทธ์ธุรกิจ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

• คุณพุทธชาติ คำมาก ผู้จัดการด้านบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

• คุณอรนุช โล้อุนลุม ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี

• คุณสุพัตรา อรุณนภา นักวิชาการ สอจร.กลาง

ผู้นำการเสวนา นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร

16.00 – 16.30 น. ช่วงแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากเวทีเสวนา ต่อประเด็นความท้าทายในบริบทการจัดการปัญหาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code