01 มิถุนายน 2023

Time

8:30 am - 4:00 pm
แชร์

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาวะในเขตคลองสามวา

กำหนดการ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาวะในเขตคลองสามวา

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

08.30-09.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
09.30-09.40 น. วัตถุประสงค์และรายละเอียดการจัดงาน

โดย นายคมสันติ์ จันทร์อ่อน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนเมือง

09.40-09.45 น. รับชมวิดีทัศน์การดำเนินงานพัฒนาสุขภาวะชุมชน
09.45-10.00 น. เป้าหมาย แนวคิด และแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาวะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดย  นายประกาศิต กายะสิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

10.00-10.15 น. ความสำคัญและเครื่องมือพัฒนาสุขภาวะของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดย  รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.15-10.30 น. ภาพรวมงานและประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบข้อมูลชุมชนและแผนการขับเคลื่อนร่วมกันของ 6 ชุมชนและเครือข่าย

โดย นางสาวนพพรรณ พรหมศรี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

10.30-12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบข้อมูลชุมชนและแผนการขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะของ 6 ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งฐานเรียนรู้ 6 ฐานคือ

ฐานที่ 1 ชุมชนภูมิใจ                                      ฐานที่ 2 ชุมชนโรงช้าง

ฐานที่ 3 ชุมชนนิมิตใหม่เมืองมีน                        ฐานที่ 4 ชุมชนกระทุ่มเดี่ยว

ฐานที่ 5 ชุมชนโรงหวาย                                  ฐานที่ 6 ชุมชนใหม่ไทรทอง

ดำเนินรายการโดย นางสาวทัศนีย์ วีระกันต์ ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย

พื้นที่ภาคกลาง (ศวภ.กลาง)

12.00-12.30 น. สรุปและให้ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

ดำเนินการโดย นายคมสันติ์ จันทร์อ่อน มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาวะในพื้นที่เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และชุมชนเครือข่าย

13.30-14.00 น. สรุปภาพรวมการทำงานที่ผ่านมาและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาวะในเขตคลองสามวาและเครือข่าย

โดย นางสาวนพพรรณ พรหมศรี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

14.00-14.45 น. แนวทางความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาวะในเขตคลองสามวา กทม.

โดย ผู้แทนชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่ร่วมลงนามความร่วมมือ

14.45-15.15 น. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาชุมชนต้นแบบสุขภาวะในเขตคลองสามวา: รอบที่ 1

ประกอบด้วย

1. ชุมชน 5 ชุมชนในเขตคลองสามวา           2. สำนักงานเขตคลองสามวา

3. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน                   4. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13

5. ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา    6. หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรา 50 (5)

7. มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย                        8. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

15.15-15.30 น. ถ่ายภาพร่วมกันขององค์กรที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รอบที่ 1
15.30-16.00 น. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสุขภาวะชุมชน: รอบที่ 2

ประกอบด้วย

1. ชุมชน 6 ชุมชน

2. มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)

4. ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลาง

5. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

16.00-16.05 ถ่ายภาพร่วมกันขององค์กรที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รอบที่ 2
16.05-16.15 น. สร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงขับเคลื่อน เพื่อการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนในพื้นที่ กทม.

โดย 1) นายธวัชชัย ฟักอังกูร  ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส.

2) นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ  ประธานกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชน

พื้นที่ภาคกลาง และ กรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส.

16.15-16.30 น. บรรยายพิเศษ “การสร้างสุขภาวะชุมชนที่ระเบิดจากภายในของพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

โดย นายสมพร ใช้บางยาง  ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

16.30 น. ปิดประชุม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

QR Code :
QR Code