10 พฤษภาคม 2023

Time

8:30 am - 3:30 pm
แชร์

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จป. ผู้นำการสร้างสุขภาวะองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กำหนดการ

โครงการ 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จป. ผู้นำการสร้างสุขภาวะองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น.

ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. – รับชมวีดิทัศน์ 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

– พิธีเปิดการอบรมโครงการ : โดย นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน

กล่าวรายงาน : โดย นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

– ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร

– เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ

10.00 – 12.00 น. เสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “รวมพลังยกระดับขับเคลื่อนความปลอดภัย สร้างเสริม สุขภาวะและจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน” โดย 1. วิทยากรภาคเอกชน

– ดร.อิชญา เจียรนัย ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด (มหาชน)

2. วิทยากรภาครัฐ

– นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

– นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.)

– นายณัฐชัย ชาญก้องสกุล การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

3. ผู้ดำเนินการเสวนาภาครัฐ นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยฯ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.05 น. รับชมวีดิทัศน์ “จป. ผู้นำการสร้างสุขภาวะองค์กร”
13.05 – 13.20 น. ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับการขับเคลื่อนแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี”

โดย นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

13.20 – 13.35 น. ปาฐกถาพิเศษ “สสส. กับการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร”

โดย นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.)

13.35 – 14.00 น. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ “สถานประกอบกิจการต้นแบบ จำนวน 58 แห่ง”

โดย นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

– ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร

14.00 – 15.00 น. เสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “พลัง จป. กับการขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร”

โดย 1. วิทยากรภาคเอกชน

– นายสุณัฐชัย จินดาศรี ผู้จัดการแผนกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท แมชเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

– นายชานนทร์ สายคำบ่อ ผู้จัดการแผนกอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท มอนเดลีชอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

– นางสาวญาณัฐฉรา ซุ้นอื้อ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย

บริษัท เมกก้าวู้ด จำกัด

– นางสาวสิริวรรณ ถิระวันธุ์ จป.วิชาชีพ อาวุโส

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

– นายมงคล โมรา หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

2. ผู้ดำเนินการเสวนาภาครัฐ นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยฯ

15.00 – 15.30 น. บรรยาย หัวข้อ “ก้าวต่อไปและแนวทางในการขับเคลื่อนงาน จป.สร้างสุข ระยะที่ 2”

โดย วิทยากรภาครัฐ นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยฯ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

QR Code :
QR Code