27 ตุลาคม 2022

Time

8:30 am - 4:30 pm
แชร์

เวทีเสวนา “การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองของคนไทย”

กำหนดการ

เวทีเสวนา “การพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองของคนไทย”

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุมดอนเมือง 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดการประชุม

โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

ประธานร่วมคณะกรรมการประสานและพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากประเทศไทย

09.15 – 09.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม

โดย ทพญ.สุณี วงศ์คงคาเทพ

ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการสนับสนุนการประสานและพัฒนาระบบสุขภาพ ช่องปากสำหรับประเทศไทย

09.30 – 10.00 น. ทิศทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพประเทศไทย

โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

10.00 – 10.40 น. ปัญหาสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการดูแลตนเองของประชาชนไทย

โดย รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

10.40 – 11.00 น. ปัญหาสุขภาพช่องปากและผลกระทบทางเศรษฐกิจ

โดย ทพญ.รักชนก นุชพ่วง

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

11.00 – 11.30 น. นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กอายุ 0-2 ปี

โดย ผศ.ดร.จรัญญา หุ่นศรีสกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

11.30 – 12.00 น นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงาน

โดย ทพญ.กนกวรรณ เอื้อธรรมาภิมุข

เจ้าของเพจ Dr.catt Preve’

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. นวัตกรรมการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มเด็กอนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก/เด็กวัยเรียน

โดย รศ.ประภาภัทร นิยม

อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์

14.00 – 14.30 น. การพัฒนา Integrated and person-centered care ในกลุ่มผู้สูงอายุ

โดย ทพญ.ดร.อรุณี ลายธีระพงศ์

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด

14.30 – 15.00 น. การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพช่องปากในประชาชนไทย

ทพญ.วรางคนา เวชวิธี

ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

15.00 – 16.30 น. ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดำเนินการโดย ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์

ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.

 

 

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนาระบบสุขภาพ

QR Code :
QR Code