17 ธันวาคม 2023

Time

9:00 am - 2:00 pm
แชร์

เวทีเสวนาเนื่องในวันผู้ย้ายถิ่นสากล (International Migrants Day) ปี 2566 “กระทรวงแรงงานกับการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน สุขภาวะที่เท่าเทียม”

(ร่าง) กำหนดการ

เวทีเสวนาเนื่องในวันผู้ย้ายถิ่นสากล (International Migrants Day) ปี 2566

“กระทรวงแรงงานกับการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน สุขภาวะที่เท่าเทียม”

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น.

ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร ชมกิจกรรมการแสดงจากเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ
09.30 – 09.50 น. • ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน

โดย ผศ.ทรงพันธ์ ตันตระกูล รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• นำเสนอภารกิจ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

โดย นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

• นำเสนอภารกิจ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส.

• นำเสนอภารกิจ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

โดย นางสาวเจราดีน อองซาร์ค หัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประจำประเทศไทย

09.50 – 10.20 น. เสียงลูกจ้างทำงานบ้าน โดย

• ผู้แทนจาก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (HOME NET)

• ผู้แทนจาก มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า

• ผู้แทนจาก เครือข่ายสภาคริสตจักรในประเทศไทย (อ.ประสิทธิ์)

• ผู้แทนจาก กลุ่มคนงานหญิงเพื่อความยุติธรรม (WJG)

10.20 – 10.40 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “กระทรวงแรงงานกับการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน สุขภาวะที่เท่าเทียม”

โดย นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน

10.40 – 11.00 น. กิจกรรม สานพลังความร่วมมือสู่การสร้างสุขภาวะลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน โดย

• นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ผู้แทนปลัดกระทรวงแรงงาน

• นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

• นายมนัส โกศล คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

• นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส.

• นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

• นางสาวเจราดีน อองซาร์ค หัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประจำประเทศไทย

• นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

• นางสุจิน รุ่งสว่าง สมาพันธ์ศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบแห่งประเทศไทย

• นายเมี่ยนเวย์ มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า

11.00 – 12.00 น. เวทีเสวนา “ลูกจ้างทำงานบ้าน : คุ้มครอง ส่งเสริม พัฒนาบทบาทความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมไทย” โดย

• นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

• นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง เลขาธิการสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

• นายกอบ เสือพยัคฆ์ อดีตประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น

• นายประทีป โมวพรหมานุช เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน

• นางสาวภัคชนก พัฒนถาบุตร ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

ดำเนินรายการโดย ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ เลขานุการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12.00 – 14.00 น. รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

หมายเหตุ กำหนดการต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code