29 มิถุนายน 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

เวทีเชิดชูเกียรติโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พื้นที่กรุงเทพฯ

กำหนดการ
เวทีเชิดชูเกียรติโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พื้นที่กรุงเทพฯ
จัดโดย เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
สนับสนุนโดย สสส.
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 
ณ ห้องราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย (เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)  
08.00 – 08.30 น.     ลงทะเบียน และ ชี้แจงกระบวนการชมนิทรรศการ
08.30 – 09.00 น.     ชมดีมีรางวัล
09.00 – 09.15 น.     วีดิทัศน์ “กรุงเทพฯ วันนี้…โรงเรียนปลอดบุหรี่”
09.15 – 09.25 น.     การแสดงชุด “อากาศดีดี” จาก โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
09.25 – 10.15 น.     พิธีมอบโล่โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปีการศึกษา 2564
  จาก นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  กล่าวรายงาน
โดย  ครูสุวิมล จันทร์เปรมปรุง  คณะกรรมการบริหารเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
ประธานมอบโล่ และ กล่าวให้โอวาท
พิธีกร : แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์
10.15 – 10.30 น.     ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ
10.30 – 10.45 น.     รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.     การเสวนา “ความสำคัญของโรงเรียนปลอดบุหรี่”
วิทยากร
• ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
• รศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
• นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
• ครูสุวิมล จันทร์เปรมปรุง  คณะกรรมการบริหารเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
ดำเนินรายการ
ครูอนงค์ พัวตระกูล คณะกรรมการบริหารเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.15 น.     เตรียมความพร้อม
13.15 – 14.15 น.     การเสวนา “บทเรียนจากการขับเคลื่อนงานตาม 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่”
วิทยากร
• นางสาวสุภาพร แสงสมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากบ่อ
• นางสาวพิมล มาประกอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเชตุพน
• ครูธนิดา จั่นเหล็ก ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
• ครูณนิรันดร์ คำไกร ครูโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
ดำเนินรายการ
• ครูคันทรง ไตรมาส เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
• ครูอนงค์ พัวตระกูล คณะกรรมการบริหารเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
14.15 – 14.45 น.     ก้าวต่อไป
โดย ครูสุวิมล จันทร์เปรมปรุง คณะกรรมการบริหารเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
14.45 – 15.00 น.     มอบรางวัล : ชมดีมีรางวัล
โดย ครูวราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล คณะกรรมการบริหารเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่
15.00 น.                 รับประทานอาหารว่าง และ เดินทางกลับ
ที่มา : เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
QR Code :
QR Code