12 กรกฎาคม 2023

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

เวทีสานพลังเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

เวทีสานพลังเพื่อคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องรัชโยธิน โรงแรมเดอะบาซ่า โฮเทล กรุงเทพฯ

09.00 น. นำทีมสานพลัง โดย คุณณัฐยา บุญภักดี

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สน.4) สสส.

09.30 น. ทิศทางการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยของกรุงเทพมหานคร

โดย คุณลัพธวรรณ ลีรพงษ์กุล คณะอนุกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน และการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

10.00 น. แพลตฟอร์มเติมเต็ม/ต้นแบบระบบจัดการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเปราะบาง

โดย คุณเพ็ญศรี สงวนสิงห์ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.)

10.30 น. ข่ายงานสังคมเพื่อการดูและและคุ้มครองเด็กในกรุงเทพมหานคร

โดย คุณอนรรฆ พิทักษ์ธานิน สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เสนอประเด็นพูดคุยในครั้งต่อไป
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

QR Code :
QR Code