01 ตุลาคม 2023

Time

1:00 pm - 4:00 pm
แชร์

เวทีสาธารณะ “เมืองดีต่อใจ วัยเกษียณ”

กำหนดการ

เวทีสาธารณะ “เมืองดีต่อใจ วัยเกษียณ”

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
10.30 – 12.00 น. Mini Tour 4 เมืองดีต่อใจ I Have a Dream

(กทม.-ท่างาม สิงห์บุรี-รังสิต-สงขลา)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.15 น. เมืองที่ดี สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สำนัก 9) สสส.

13.15 – 13.30 น. การสื่อสารสาธารณะ สู่การสร้างเมืองที่เป็นมิตร

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

13.30 – 14.00 น. ปาฐกถา “รัฐบาลใหม่ คุณภาพชีวิตใหม่ผู้สูงอายุไทย”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

14.00 – 14.20 น. TALK “4 เมือง ดีต่อใจ วัยเกษียณ”

• กทม.มหานครขับเคลื่อน 4 มิติ

ศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

• เมืองที่โดดเด่นด้านเศรษฐกิจ

นายชินวุฒิ อาศน์วิเชียร

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

• เมืองที่โดดเด่นด้านสังคม สภาวะแวดล้อม

รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนยรังสิตด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• เมืองที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยี

ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการมูลนิธิชุมชนสงขลา

14.20 – 15.50 น. เสวนา “จากเมือง ไปสู่นโยบาย 4 มิติเพื่อวัยเกษียณ”

• ประเด็นสุขภาพ

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

• ประเด็นสังคม สภาวะแวดล้อม

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

• ประเด็นเศรษฐกิจ

ผศ.ดร.ธร ปีติดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประเด็นเทคโนโลยี

นายชาคิต พรหมยศ Co-Founder ยังแฮปปี้

15.50 – 16.00 น. แลกเปลี่ยนข้อเสนอ “สร้างเมือง สร้างนโยบายดีต่อใจ วัยเกษียณ” กับคนต่าง GEN

หมายเหตุ : กำหนดการอยู่ระหว่างประสานงาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code