27 พฤษภาคม 2022

Time

1:00 pm - 4:40 pm
ณ ณ ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
แชร์

เวทีสาธารณะ พื้นที่สร้างสรรค์ทางสังคม ร่วมกัน…เราทำได้ “Together Make it Happen”

กำหนดการ
เวทีสาธารณะ พื้นที่สร้างสรรค์ทางสังคม ร่วมกัน…เราทำได้  
“Together Make it Happen”
โครงการศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ ปัญญาชน สร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565   เวลา 13.00 – 16.40 น.
ณ ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
12.30 น.     ลงทะเบียนสื่อมวลชน
13.00 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับ
13.10 น.     ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้ก่อตั้ง Imagine Thailand Movement
และผู้ขับเคลื่อนโครงการฯ กล่าววัตถุประสงค์ของเวทีสาธารณะ “โอกาสและความท้าทาย การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ทางสังคม”
13.15 น.     นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก
และผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส.
กล่าวเปิดงานเวทีสาธารณะ
13.35 น.     ชมวีดีทัศน์ “โครงการศิลปินแห่งชาติ ปราชญ์ ปัญญาชน
สร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง “
13.40 น.     ชมการแสดงศิลปะสร้างสรรค์เริ่มจากสิ่งที่มีในพื้นที่นำมามาบูรณาการพัฒนาต่อยอด
สร้างพื้นที่สุขภาวะ สำหรับเยาวชนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
• เพลงซอ นำโดยคุณทศรรห์ วันดี ศูนย์การเรียนรู้แม่ครูบัวตอง เมืองพร้าว
• หนังตะลุง โดย ศ.ดร.บุญธรรม เทิดเกียรติชาติ อธิการมหาวิชชาลัยชุมชน
ศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัย
• ลำตัด โดยคุณแม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ปี 2562 (ศิลปะพื้นบ้าน-ลำตัด)
• มวยพระยาพิชัยดาบหัก นำโดย ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
16.15 น.     เปิดแนวคิดโปรเจกต์ ละคร เสน่ห์…รอยรั่ว
กับ คุณครูเล็ก “ภัทราวดี มีชูธน” ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ผู้ก่อตั้งโรงเรียนภัทราวดีหัวหิน
16.40 น.     กล่าวปิดงานเวทีสาธารณะ
QR Code :
QR Code