08 กุมภาพันธ์ 2023

Time

9:30 am - 4:30 pm
แชร์

เวทีสัมมนา : ป้องกันการจมน้ำ ประเทศไทย สู่เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กำหนดการ

เวทีสัมมนา : ป้องกันการจมน้ำ ประเทศไทย สู่เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. “สืบจากศพ,,,หนึ่งชีวิตที่ไม่ควรสูญเสีย”

โดย แพทย์หญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภาไทย

10.00 – 10.15 น. พิธีเปิดเวทีสัมมนา : ป้องกันการจมน้ำประเทศไทย สู่เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

และชม VDO Presentation

โดย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

10.15 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางของประเทศไทย สู่เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”

โดย นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค

11.00 – 11.15 น. ผู้บริหารเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ
11.00 – 12.00 น. อภิปราย เรื่อง “นโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในประเทศไทย”

1. เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป ต้องว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้

โดย นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2. การดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โดย นายชัยธวัช มหาทำนุโชค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3. มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ

โดย นายจรินทร์ บุตรวงษ์ หัวหน้างานตรวจท่า 1 รักษาการหัวหน้ากลุ่มตรวจท่า กรมเจ้าท่า

ผู้ดำเนินการอธิปราย นางสุภาพร พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. อภิปราย เรื่อง “จุดเริ่มต้น สู่การสร้างทีมผู้ก่อการดีแบบยั่งยืน”

1. ก้าวแรกและก้าวต่อไปของ อบต.

โดย นายประกาศิต บุญช่วย องค์การบริหารส่วนตำบลกวานโจน จังหวัดชัยภูมิ

(ทีมผู้ก่อการดีฯ ระดับเพชร ระดับประเทศ ประจำปี 2565)

2. เริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็ก,,,สู่ชุมชนขนาดใหญ่

โดย นายวรวิทย์ มาดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าช่าน จังหวัดพิษณุโลก

(ทีมผู้ก่อการดีฯ ระดับทอง (ดีเด่น) ระดับประเทศ ประจำปี 2565)

3. สาธารณสุขกับการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

โดย นางอมตา จันทร์ปาน สาธารณสุขอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ดำเนินการอภิปราย นางสลักจิต สกุลรักษ์

14.00 – 15.00 น. พิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมผู้ก่อการดีประเภทประเมินรับรอง ประจำปี 2565

โดย แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ

15.00 – 16.00 น. อภิปราย เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานผู้ก่อการดี (MERT MAKER Plus) ป้องกันการจมน้ำ ปีงบประมาณ 2566”

โดย 1. นางสุชาดา เกิดมงคลการ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

2. นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

16.00 – 16.30 น. สรุปประเด็นการประชุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ และปิดการประชุม

หมายเหตุ

• รับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม เวลา 11.00 – 11.15 น. และ 14.30 – 14.45 น.

• กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code