22 พฤศจิกายน 2023

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

เวทีสัมมนาเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาเพื่อความปลอดภัยทางถนน

กำหนดการ

เวทีสัมมนาเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาเพื่อความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (ซอยรางน้ำ)

09:00 – 09:10 น. วิดิโอ “รวมพลังคนไทย ลดเจ็บ-ตาย บนถนน”
09:10 – 09:20 น. กล่าวรายงาน โดย นพ.วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์

พิธีเปิด โดย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง

ถ่ายภาพร่วมกัน

09:20 – 09:40 น. แนะนำตัว

ดำเนินรายการ โดย นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ

ใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก รองประธานสอจร.

09:40 – 09:50 น. กล่าวต้อนรับและปาฐกถาความสำคัญของสมาชิกรัฐสภาต่อความปลอดภัยทางถนน

โดย Dr Jos Vandelaer, the WHO Representative to Thailand

09:50 – 10:00 น. สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุของประเทศไทย

โดย นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการ

บาดเจ็บ

10:00 – 11:50 น. เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

โดย ผู้แทนคณะกรรมาธิการคณะต่างๆของรัฐสภา

ดำเนินการโดย คุณวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์และ นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิ

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก รองประธานสอจร.

11:50 – 12:00 น. กล่าวสรุปและปิดการประชุม

นพ. วิทยา ชาติบัญชาชัย

ผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการปรับตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code