04 มิถุนายน 2024

Time

9:00 am - 12:00 pm
แชร์

เวทีสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันการคุกคามทางเพศ และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

(ร่าง) กำหนดการ

เวทีสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันการคุกคามทางเพศ

และ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงาน
09.30 – 09.45 น. กล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่าย และนำเสนอเป้าหมายการจัดเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจการป้องกันการคุกคามทางเพศ

โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนประชากรสุขภาวะ (สน.9)

09.45 – 10.45 น. กิจกรรม Workshop การสร้างความรู้ ความเข้าใจการป้องกันการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน โดย วิทยากร

• รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

• นางสาวจิตติมา ภาณุเตชะ สมาคมเพศวิถีศึกษา

พิธีประกาศ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

10.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ฯ

พิธีกรดำเนินรายการ และชี้แจงกำหนดการกิจกรรม

11.00 – 11.15 น. ทิศทางของ สสส. ต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

โดย นพ.พงศ์เทพ  วงศ์วัชรไพบูลย์

ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

11.15 -11.25 น. หลักการ และแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

โดย รศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

11.25 – 11.45 พิธีประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร สสส. / เจ้าหน้าที่ สสส. และภาคีเครือข่าย แสดงสัญลักษณ์ “หยุด! คุกคามทางเพศในการทำงาน”
11.45-12.00 ถ่ายภาพร่วมกัน
QR Code :
QR Code