10 มิถุนายน 2024

Time

8:30 am - 12:00 pm
แชร์

เวทีสนทนาเชิงนโยบาย (Policy Dialogue) ระบบสนับสนุนเด็กและครอบครัวระดับพื้นที่ การเปลี่ยนเชิงกลไกและนโยบาย

กำหนดการ

เวทีสนทนาเชิงนโยบาย (Policy Dialogue) ระบบสนับสนุนเด็กและครอบครัวระดับพื้นที่ : การเปลี่ยนเชิงกลไกและนโยบาย

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้องกินรี 1 โรงแรมโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับ ชี้แจงเป้าหมายและความสำคัญ

• นางสาววรวรรณ พลิคามิน รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

09.15 – 09.30น. น าเสนอกรอบแนวคิดชุมชนน า และ โมเดลการท างานพื้นที่ sandbox

• นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักอาวุโส สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สสส.

09.30 – 11.45 น. การแลกเปลี่ยนเชิงนโยบาย

“ระบบสนับสนุนเด็กและครอบครัวระดับพื้นที่ : การเปลี่ยนเชิงกลไกและนโยบาย”

นำเสนอประเด็นโดย

• นายประทีป ภาชนนท์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลศรีถ้อย จังหวัดพะเยา

• นางสาวอัณณ์ณิชา นิธิสุวรรณภาคิณ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง

• นายอานุภาพ ธนะบุตร นักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย

• นางคณางค์ กงเพชร ประธานศูนย์เรียนรู้เพื่อครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดกาฬสินธุ์

• นายสุชาธิษณ์ รุ่นประพันธ์ ประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่สภาหอการค้าไทย (YEC) จังหวัดนครนายก

• นางอังศุมาลิน มั่งคั่ง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

นำการแลกเปลี่ยนโดย

• นายอนรรฆ พิทักษ์ธานิน สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรา แก้วนุ้ย อาจารย์ประจำสาขาสังคมสงเคราะห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

11.45 – 12.00 น. สรุปเวทีสนทนาเชิงนโยบาย และ แนวทางการขับเคลื่อนต่อไป

• นางสาววรวรรณ พลิคามิน รองเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code