29 กุมภาพันธ์ 2024

Time

8:00 am - 12:00 pm
แชร์

เวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภาคีสุขภาวะ

กำหนดการ

เวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภาคีสุขภาวะ

และมอบรางวัลผลงานนักสื่อสารภาคีสัมพันธ์ ปีที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวรายงาน

โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.)

09.10 – 09.20 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงาน

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.20 – 09.50 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภาคีสุขภาวะ

ถ่ายภาพร่วมกัน

10.10 – 10.50 น. พิธีมอบรางวัลผงานนักสื่อสารภาคีสัมพันธ์ ปีที่ 1 จำนวน 6 รางวัล
10.50 – 11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.10 – 12.00 น. เสวนา “ชวนเด็กคุย”
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

QR Code :
QR Code