14-15 มกราคม 2023

Time

8:30 am - 4:30 pm
แชร์

เวทีปฐมนิเทศ “โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

(ร่าง)กำหนดการ

เวทีปฐมนิเทศ “โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานคร”

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มแผนงานเชิงพื้นที่ องค์กรและกลุ่มประชากร

วันที่ 14-15 มกราคม 2566

ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด นนทบุรี

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ

โดย ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สสส.

09.15 – 09.45 น. Check in / Grounding

โดย ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

09.45 – 10.30 น. คุณค่าและความหมาย (ฉัน) – แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โดย ทีมวิทยากร คศน.

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. Gallery Walk: งาน พลังกลุ่ม และความสุข คนกรุงเทพฯ

โดย ทีมวิทยากร คศน.

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.15 น. ผ่อนพักตระหนักรู้
13.15 – 13.45 น. ปาฐกถาเรื่อง “พลังภาคีเครือข่ายภาคประชาชนกับทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานคร”

โดย คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร**

13.45 – 15.00 น. การสร้างเจตจำนงร่วม (Share Vision) ช่วงที่ 1

โดย ทีมวิทยากร คศน.

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30 น. การสร้างเจตจำนงร่วม (Share Vision) ช่วงที่ 2

โดย ทีมวิทยากร คศน.

16.30 – 17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.00 น. การเรียนรู้เรื่องความงามของชีวิตผ่านภาพยนตร์
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. Self-Assessment (แบบทดสอบบุคลิกภาพด้านใน 15 ด้าน)

โดย ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

10.00 – 10.30 น. 20 เดือน เวลาแห่งการเรียนรู้ (ร่วมออกแบบ เป้าหมาย กลไกและประสบการณ์ร่วม) ช่วงที่ 1

โดย ทีมวิทยากร คศน.

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. 20 เดือน เวลาแห่งการเรียนรู้ (ร่วมออกแบบ เป้าหมาย กลไกและประสบการณ์ร่วม) ช่วงที่ 2

โดย ทีมวิทยากร คศน.

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. สรุปผลการดำเนินงานและสะท้อนบทเรียน (Reflective)

โดย ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

(หมายเหตุ: ** อยู่ระหว่างรอการยืนยัน)

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

QR Code :
QR Code