23 กันยายน 2023

Time

8:30 am - 5:00 pm
แชร์

เวทีปฐมนิเทศ ประเภทประชาชนทั่วไปและสตาร์ทอัพ ของการประกวด PM’s Award 2023

กำหนดการ

เวทีปฐมนิเทศ ประเภทประชาชนทั่วไปและสตาร์ทอัพ

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ (ห้องประชุมดอนเมือง 1-2)

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับและเปิดเวทีปฐมนิเทศ

โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชากากรและนวัตกรรม สสส.

09.10 – 09.40 น. กิจกรรมทำความรู้จักเพื่อนจากต่างทีม
09.40 – 10.15 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการ และรายละเอียดกิจกรรมพัฒนา
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 11.15 น. บรรยาย “การสร้างเสริมสุขภาพ” สู่การพัฒนา “นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ”

โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ และรักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชากากรและนวัตกรรม สสส.

11.15 – 12.00 น. บรรยาย “แนะนำด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล”

โดย คุณมาตัส ลิ้มนนทกุล ที่ปรึกษานายกสมาคมไทยไอโอที

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในสังคมด้านสุขภาพ และเข้าใจความต้องการของกลุ่มที่เข้าไม่ถึงโอกาส”

โดย ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีกายภาพและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำในสังคมด้านสุขภาพ และเข้าใจความต้องการของกลุ่มที่เข้าไม่ถึงโอกาส” (ต่อ)

โดย ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ คณบดีกายภาพและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต

16.00 – 16.30 น. กิจกรรมประเมินศักยภาพไอเดีย/ผลงาน ของทีมงานผู้เข้าประกวด
16.30 – 17.00 น. ชี้แจงแนวทางการวางแผนการดำเนินงาน

• วางแผนการดำเนินงาน 60 วัน

• กำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางสุขภาพ (Health Outcome) ที่จะเกิดจากนวัตกรรมที่จะพัฒนา

• ออกแบบแผนการใช้จ่ายงบประมาณเบื้องต้น

17.00 น. จบกิจกรรม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

QR Code :
QR Code