18 สิงหาคม 2023

Time

9:00 am - 4:00 pm
แชร์

เวทีบูรณาการและนวัตกรรมสังคมด้านอาหาร “พลังระบบอาหารสู้วิกฤต”

กำหนดการ

เวทีบูรณาการและนวัตกรรมสังคมด้านอาหาร “พลังระบบอาหารสู้วิกฤต”

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้อง Amber 2-3 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566
09.00 – 09.10 น. เปิดการประชุม

ยุทธศาสตร์ประเด็นอาหาร สสส. โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

09.10 – 09.25 น. Integration and Multi-stakeholder Collaboration as a way forward for Sustainable Food Systems in Thailand and beyond : การบูรณาการและประสานความร่วมมือของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างระบบอาหารยั่งยืนในประเทศไทย

โดย ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจาประเทศไทย

09.25 – 10.30 น. วงเสวนาชวนคุย : การจัดการระบบและกลไกด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียนและชุมชน

วิทยากร

• ระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษาและชุมชน

โดย คุณจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อานวยการมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ (มอส.)

• การสร้างพลเมืองอาหาร

โดย ผศ.ดร. สุพจน์ บุญแรง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

• การสร้างกระบวนการสภาอาหารและโภชนาการเพื่อการจัดการระบบอาหารโรงเรียนและชุมชน

โดย คุณสันติ นาวีสัมพันธ์ นายก อบต. ลานางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

• โรงเรียนจัดการระบบนิเวศอาหารเพื่อสุขภาวะ

โดย คุณโสภิดา เย็นทรวง ครูชานาญพิเศษ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน จ.น่าน

วิทยากรและผู้ดำเนินรายการโดย ดร. สง่า ดามาพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10.30 – 10.45 น. พักเบรก Healthy Active Meeting
  วงเสวนา “ตลาดเขียว ระบบนิเวศอาหารปลอดภัย แก้วิกฤตได้”

• ผลการวิจัยการพัฒนาต้นแบบตลาดเขียวเพื่อการขยายผลด้านนโยบาย โดย คุณวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด ผู้รับผิดชอบโครงการบูรณาการฯ และคุณกิตติภณ ภูมิสุทธิกุล นักวิจัยตลาดเขียวโครงการบูรณาการ

• ตลาดเขียวเพื่อการดูแลสุขภาพคนปลูกและคนกิน โดย คุณสุชาญ ศีลอานวย มูลนิธิเอ็มโอเอไทย

• ตลาดเขียวกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเศรษฐกิจอาหารท้องถิ่น โดย คุณคนึงนุช วงศ์เย็น เครือข่ายกินสบายใจ

• เครือข่ายอาหารและการจัดการตลาดเขียว โดยคุณธนยศ จันทมะลิ เครือข่าย Young Smart Farmer จ.สุราษฎร์ธานี

• ตลาดเขียวโรงพยาบาล โดย คุณชัยเลิศ กิ่งแก้วเจริญชัย นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

• การพัฒนาเกษตรกรเพื่อขยายผลตลาดเขียวทั่วทุกพื้นที่ โดย คุณมณฑกาฬ ลีมา นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ สานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดำเนินรายการ กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.10 น. ผู้ดำเนินรายการแนะนำกระบวนการ
13.10 – 15.30 น. ระดมความเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือ

“แพลตฟอร์มวงสนทนานโยบายอาหาร” (Food Policy Dialogue Platform)

• ระดับการแก้ปัญหาของโครงการ (พื้นที่ชุมชน / จังหวัด / ระดับประเทศ)

• พื้นที่ต้นแบบรูปธรรมสู่การขยายผลเชิงนโยบาย

• ทรัพยากรและศักยภาพในการดาเนินงาน

• การเชื่อมโยงและบูรณาการการทางานระหว่างกัน

ผู้ร่วมกระบวนการ

1. ผู้ทรงคุณวุฒิแผนอาหาร (กรรมการบริหารแผน / กรรมการกากับทิศแผนอาหาร)

2. ผู้บริหารสานัก สสส. และนักวิชาการสานัก

3. ภาคีแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ

4. เครือข่าย UNDP Thailand (WHO/ FAO)

5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6. กระทรวงสาธารณสุข

7. กระทรวงศึกษาธิการ กระบวนการ

15.30 – 15.45 น. เชื่อมโยงภาพรวมและข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม

โดย ทีมกระบวนกร UNDP

15.45 – 16.00 น. กล่าวปิดเวที และการจัดมหกรรมระบบอาหารที่ยั่งยืนในช่วงปลายปี

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หมายเหตุ : กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

QR Code :
QR Code