05 เมษายน 2022

Time

8:30 am - 12:00 am
ณ ณ ห้องกินรี 2 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง
แชร์

เวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สร้างสังคมสูงวัย รู้ทันสื่อ

กำหนดการ
เวทีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“สร้างสังคมสูงวัย รู้ทันสื่อ”

วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องกินรี 2 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง
08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.     ชี้แจงวัตถุประสงค์การลงนามความร่วมมือ (MOU)
09.15 – 09.45 น.     ปาฐกถา “สังคมสูงวัยกับการรู้เท่าทันสื่อ”
โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน
ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
09.45 – 11.00 น.     “การส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงวัย”
โดย
1. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์
อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2. นางญาณี รัชต์บริรักษ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
3. รศ.ดร.มรกต ไมยเออร์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
4. นายกฤษณะเดช โสสุทธิ
ตัวแทนคณะทำงานสูงวัยรู้ทันสื่อ
5. นายวันชัย บุญประชา
กลุ่มคนตัว D บริษัท ทำมาปัน จำกัด
11.00 – 11.30 น.     ลงนามความร่วมมือ “สร้างสังคมสูงวัย รู้ทันสื่อ”
ถ่ายภาพร่วมกัน
ที่มา : สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา
QR Code :
QR Code