21 เมษายน 2023

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

เวทีจัดการความรู้และลงนามความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนรู้รับปรับตัว

กำหนดการ

เวทีจัดการความรู้และลงนามความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนรู้รับปรับตัว

วันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ. 2566

ณ หอประชุมอำเภอกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
13.30 – 15.00 น. ทำความเข้าใจแนวทางการจัดทำแผนเครือข่าย

โดย นางสาวรัชนี ลาดโลศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ / ผู้จัดการโครงการ

15.00 – 16.00 น. ตรวจสอบความพร้อมของแผนการดำเนินงาน

โดย นักวิชาการศูนย์สนบั สนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16.00 – 17.00 น. จัดนิทรรศการงานเด่นประสบการณ์รู้รับปรับตัว 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย นักวิชาการศูนยจัดการเครือข่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายทั้ง 10 แห่ง

17.00 – 18.00 น. ซักซ้อมกระบวนการ

โดย นายนาท มนตรีชน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
09.00 – 09.10 น. ทีมรวมพลคนสร้างสุขตำบลหนองกุงใหญ่
09.10 – 09.20 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม

โดย นางสาวรัชนี ลาดโลศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ / ผู้จัดการโครงการ

09.20 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับและเล่าเรื่องงานพัฒนาตำบลหนองกุงใหญ่

โดย ร้อยตำรวจโทวุฒิพงศ์ ทิพย์ฤาตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ / หัวหน้าโครงการ

09.30 – 09.45 น. ให้ข้อมูล แนวทางการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นรู้รับปรับตัว 5 ชุดกิจกรรม

โดย นางธัญญา แสงอุบล ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน)

09.45 – 10.15 น. นำเสนอแผนการดำเนินงานและเป้าหมายขับเคลื่อนชุมชนรู้รับปรับตัว

โดย นางสาวรัชนี ลาดโลศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ / ผู้จัดการโครงการ

10.15 – 10.35 น. เป้าหมายและยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนขบวนการร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

โดย นายประกาศิต กายะสิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)

10.35 – 11.00 น. ส่งกำลังใจร่วมสร้างชุมชนรู้รับปรับตัว

โดย นางจันทนา อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3 / ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางของ แผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11.00 – 11.25 น. แถลง “ความมุ่งมั่นร่วมสร้างชุมชนรู้รับปรับตัว”

โดย นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 10 แห่ง

11.25 – 12.00 น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ประกอบด้วย

1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ในฐานะ “ศูนย์จัดการเครือข่าย”

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย 10 อปท.

3. สำนักงานกองทุนสนบั สนนุ การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเด่นประสบการณ์รู้รับปรับตัว 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทาง ฐานการเรียนรู้ของ 11 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้ข้อเสนอแนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ

14.00 – 15.00 น. ทบทวนแผนและกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์จัดการเครือข่ายและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเครือข่าย

โดย ศูนย์จัดการเครือข่ายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายทั้ง 10 แห่งและ ศูนย์สนบั สนุน

วิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศวภ.อีสาน)

15.00 – 15.30 น. สรุปปิดการประชุมและเดินทางกลับ

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

QR Code :
QR Code