24 พฤษภาคม 2024

Time

1:00 pm - 4:00 pm
แชร์

เวทีขับเคลื่อนสังคมเรื่อง ผลการเปลี่ยนแปลงการระบุความเจ็บป่วยใน ICD 11

กำหนดการ

จัดเวทีขับเคลื่อนสังคมเรื่อง ผลการเปลี่ยนแปลงการระบุความเจ็บป่วยใน ICD 11

สู่โอกาสการเข้าถึงบริการ: จากครอบครัวสู่ระบบบริการสุขภาพเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศ

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ หอศิลปะและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
13.30 – 14.30 น. ชี้แจงความสำคัญของการจัดประชุม

โดย รณภูมิ สามัคคีคารมย์ รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน และผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

กล่าวต้อนรับและกล่าวเปดงาน โดย

• รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

• ดร.ชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เยี่ยมชมนิทรรศการสะท้อนสถานการณ์คนข้ามเพศ ผลกระทบที่ต้องเผชิญจากความไม่เข้าใจ ความเกลียดชงั คน ข้ามเพศและเพศหลากหลาย: ความต้องการและบริการที่สอดคล้องกับ ICD 11

จัดโดย มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai TGA) และศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.30 น. ปาฐกถาเรื่อง “เสียงสะท้อนโอกาสในการเข้าถึงบริการ: จากครอบครัวสู่ระบบบริการสุขภาพเพื่อยืนยันอัต ลักษณ์ทางเพศ” โดย

• คุณเจษฎาพร ทองงาม ประธานกลุ่มพะยูนศรีตรัง

• คุณพ่อ อารี ระมิงค์วงศ์ ผู้แทนผู้ปกครองที่มีบุตร-หลานมีความหลากหลายทางเพศ

• ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑารัตน์ ชูเอียด กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีการป้องกัน กอพ.

• นพ.เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว Pride clinic โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สมาคมเพื่อการพัฒนาสุขภาพบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลาย (ประเทศไทย) (ThaiPATH) .

15.30 – 16.00 น. รับฟงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

สรุปและปิดการประชุม

ดำเนินรายการโดย :

• คุณณชเล บุญญาภิสมภาร: โครงการพัฒนากลไกนโยบายบริการสุขภาวะคนข้ามเพศ (T-HAT)

• คุณประสิทธิ์ สุหงษา : มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน (TGA)

QR Code :
QR Code