26 ตุลาคม 2022

Time

8:00 am - 12:30 pm
แชร์

เปิด “ศูนย์สุขภาวะชุมชน” ความร่วมมือของหน่วยงานในการสนับสนุนกลไก การพัฒนาสุขภาวะชุมชนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางและคนในชุมชน

กำหนดการ

เปิด “ศูนย์สุขภาวะชุมชน” ความร่วมมือของหน่วยงานในการสนับสนุนกลไก

การพัฒนาสุขภาวะชุมชนเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางและคนในชุมชน

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

ที่ ชุมชนเมืองใหม่มาลัยทอง ถนนนิมิตใหม่ ซอยนิมิตใหม่ 22 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

 

08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 น – 09.15 น. กล่าวต้อนรับโดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. และผู้แทนชุมชนเมืองใหม่มาลัยทอง
09.15 น – 09.30 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์โดย นพพรรณ  พรหมศรี เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
09.30 น – 10 .00 น. อสส.น้อย ชุมชนเมืองใหม่มาลัยทอง สาธิตการกู้ชีวิต และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
10.00 น. – 11.00 น. หน่วยงาน และภาคีที่เข้าร่วมงาน กล่าวแนะนำ และให้กำลังใจชุมชน

ร่วมเปิดป้าย “ศูนย์สุขภาวะชุมชน” และลงนามความร่วมมือของหน่วยงาน และภาคีเครือข่าย เพื่อแสดงเจตนารมย์การสนับสนุนการจัดการสุขภาวะชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

มอบกระเป๋ายาให้กับชุมชนสมาชิกสลัม 4 ภาค

11.00 น. – 11.30 น. หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย เดินเยี่ยม และให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในชุมชน
11.30 น. – 12 .30 น. การแสดงดนตรีของกลุ่มเด็ก และเยาวชนสลัม 4 ภาค “วงภูมิใจ”

รับประทานอาหารร่วมกัน และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ผู้ดำเนินรายการตลอดงาน นุชนารถ  แท่นทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์รวมพัฒนาชุมชน และที่ปรึกษาเครือข่ายสลัม 4 ภาค

หมายเหตุ

– ภายในงานมีซุ้ม ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ การย้ายสิทธิ์ ขึ้นสิทธิ์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

– ซุ้มทำสมุนไพรไทย ซุ้มสาธิตการกู้ชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น บอร์ดเกมส์โคโรน่าไวรัส-19

– ซุ้มร้อยมาลัย (อาชีพของสมาชิกในชุมชน) นิทรรศการกิจกรรมของชุมชน

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

QR Code :
QR Code