14 กันยายน 2023

Time

8:30 am - 12:00 pm
แชร์

เปิดตัวโครงการพัฒนา และเสริมสมรรถนะกลไก และเครือข่ายการดูแลทางสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ และสหวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อขยายผลการทำงานในระดับพื้นที่

กำหนดการ

แถลงข่าวประชาสัมพันธ์เปิดตัว โครงการพัฒนา และเสริมสมรรถนะกลไก

และเครือข่ายการดูแลทางสังคมของนักสังคมสงเคราะห์ และสหวิชาชีพ

เพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อขยายผลการทำงานในระดับพื้นที่

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมฮิลล์เครส ชั้น 5 โรงแรมเดอะควอเตอร์ลาดพร้าว บาย ยูเอชจี

08.30 – 09.15 น. ลงทะเบียน
09.15 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับ แนะนำโครงการ

โดย ศาสตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม และนางสโรทร ม่วงเกลี้ยง

09.30 – 09.45 น. รู้จัก สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ และบทบาทการสนับสนุนโครงการ

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์

09.45 – 11.45 น. อภิปราย “การขยายผล Platform Social Telecare สู่ระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ”

• ความท้าทายของนักสังคมสงเคราะห์ และสหวิชาขีพกับการเชื่อมโยงบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ โดย นพ.พรเพชร ปัญจปิยะกุล

• แนะนำการขับเคลื่อนโครงการเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อขยายผลการทำงานในระดับพื้นที่ โดย ศาตราจารย์ระพีพรรณ คำหอม

• แนะนำระบบ Telemedicine จาก Social Telecare สู่ AMED Home Ward และ HOSxP โดย

– อาจารย์วัชระ อมศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ดร.วัชรากรณ์ หนูทอง

– สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

– ตัวแทนจากบริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

– นางเยาวเรศ คำมะนาด สถาบันโรคทรวงอก

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง และถ่ายภาพหมู่
10.45 – 12.00 น. ชี้แจง แผนการดำเนินงานระยะ 2

โดย ดร.ขนิษฐา บูรณพันธศักดิ์

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ

QR Code :
QR Code