05 ตุลาคม 2022

Time

1:00 pm - 4:00 pm
แชร์

เปิดตัวเว็บไซต์ Empower Living “เสริมพลัง สร้างสุขภาวะ”

เปิดตัวเว็บไซต์ Empower Living “เสริมพลัง สร้างสุขภาวะ”

กำหนดการ

เปิดตัวเว็บไซต์ Empower Living “เสริมพลัง สร้างสุขภาวะ”

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)

12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียนร่วมงาน
13.00 – 13.15 น. กล่าวเปิดงาน

โดย ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการและนวัตกรรม และผู้อำนวยการสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ (สสส.)

13.15 – 13.30 น. กล่าววัตถุประสงค์ ที่มา และความคาดหวังของเวที

โดย ผศ.เนตรนภา ขุมทอง เลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้าน และผู้รับผิดชอบโครงการสื่อสารความรู้สุขภาพเชิงรุก ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพแก่ประชาชน

13.30 – 15.30 น. เสวนา Empower Living : เสริมพลังสร้างสุขภาวะ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง”

• ผศ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร (หมอโอ๋ เจ้าของเพจ “เลี้ยงลูก นอกบ้าน”) กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์วัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

• กลุ่มผู้มีประสบการณ์/ผู้สูงอายุ คุณบรรยงค์ พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหารธนาคารเกียรตินาคินภัทร

• กลุ่มพ่อแม่มือใหม่ คุณศิริรัตน์ คงคา

• กลุ่มพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว คุณเกษร ธนีเจริญ

• กลุ่ม Freelance คุณอัครพล จันทระ

• กลุ่ม LGBTQ+ คุณรตี แต้สมบัติ ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ดำเนินการเสวนา คุณลอร่า ศศิธร วัฒนกุล

15.30 – 15.45 น. กล่าวปิด โดย ผศ.เนตรนภา ขุมทอง เลขาธิการมูลนิธิหมอชาวบ้าน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักวิชาการและนวัตกรรม

QR Code :
QR Code