13 มีนาคม 2023

Time

8:30 am - 12:00 pm
แชร์

เปิดตัวหนังสือ “สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา” โฉมใหม่

กำหนดการ

เปิดตัวหนังสือ “สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา” โฉมใหม่

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดการสัมมนา

โดย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย

09.15 – 10.00 น. การอภิปรายหลัก ความสำคัญของนโยบายแอลกอฮอล์
ความสำคัญของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลก ที่มาและความสำคัญของหนังสือเล่มนี้ รวมถึงการนำไปใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างไร

โดย Prof.Sally Casswell

การขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทยและ บทบาทของ สสส. ในการสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายแอลกอฮอล์ในประเทศไทย

โดย นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย

แนะนำเนื้อหาของหนังสือโดยสังเขป

โดย ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

อภิปราย ซักถาม

ผู้ดำเนินรายการ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์

10.00 – 10.30 น. พัก
10.30 – 12.00 น. นโยบายควบคุมการเข้าถึงด้านราคา กายภาพ และการตลาด
แนะเนื้อหาหนังสือประเด็น ภาษี ราคา

โดย ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว

แนะเนื้อหาหนังสือประเด็น การเข้าถึงทางกายภาพ

โดย รศ.ดร.สุรศักดิ์ ไชยสงค์

แนะเนื้อหาหนังสือประเด็น การตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดย ผศ.ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก

QR Code :
QR Code