02 พฤษภาคม 2024

Time

8:00 am - 4:00 pm
แชร์

อบรมแกนนำส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กในชุมชน “Active Kids Summer Camp”

กำหนดการ

อบรมแกนนำส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กในชุมชน

“Active Kids Summer Camp”

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ โรงแรม ฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

08.30 น. ลงทะเบียน
08.50 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
09.00 น. กล่าวที่มา และเป้าหมาย Active Kids Summer Camp

โดย คุณนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

09.10 น. กล่าวเปิดงาน

โดย นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส อดีตรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

09.20 น. บทบาทสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ต่อการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน

โดย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

09.30 – 10.50 น. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กและเยาวชนประเทศไทย

ความสำคัญ และสถานการณ์กิจกรรมทางกายในเด็ก

โดย ผศ.ดร.อารีกุล อมรศรีวัฒนกุล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

10.50 – 11.00 น. พัก เปลี่ยนอิริยาบถ และรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. กิจกรรมการเล่นของไทย และญี่ปุ่นที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ มีทักษะและพัฒนาการที่สมวัย Active Child Program (THAI-ACP)

โดย คุณปัญญา ชูเลิศ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

12.00 – 12.10 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
12.10 – 13.20 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.20 น. รูปแบบการประเมินกิจกรรม Active Kids Summer Camp

โดย ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

14.20 – 14.30 น. พัก เปลี่ยนอิริยาบถ และรับประทานอาหารว่าง
14.30 – 15.30 น. ทดลองกิจกรรม Thai-ACP
15.30 – 16.00 น. แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

 

QR Code :
QR Code