20 ธันวาคม 2023

Time

8:30 am - 6:00 pm
แชร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสุขภาพช่องปาก

กำหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสุขภาพช่องปาก

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 18.00 น.

ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม และบรรยาย เรื่องบทบาท สสส. ในการสนับสนุนบริการสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส.

09.00 – 09.30 น. การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิ

โดย ทพญ.สุณี วงศ์คงคาเทพ

09.30 – 10.00 น. พัฒนาการรายงานสุขภาพช่องปากในระบบ HDC

โดย ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ

10.00 – 10.30 น. ทบทวนการใช้งาน PowerBi Dashboard

โดย ทพ.นิติโชติ นิลกำแหง

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. หลักการนำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล และฝึกปฏิบัติการใช้งานตามโจทย์ โดยใช้หลักวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูลผลลัพธ์

โดย ทพ.นิติโชติ นิลกำแหง

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. ฝึกปฏิบัติการใช้งานตามโจทย์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลผลลัพธ์ (แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม) โดย

• ทพ.นิติโชติ นิลกำแหง

• ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ

• ทพญ.สุณี วงศ์คงคาเทพ

• ทพญ.วารี สุดกรยุทธ์

• ทพ.ธนัฏฐนนท์ อัศววัฒฑกี

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. ฝึกปฏิบัติการใช้งานตามโจทย์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลผลลัพธ์ (ต่อ) (แบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม) โดย

• ทพ.นิติโชติ นิลกำแหง

• ทพ.จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ

• ทพญ.สุณี วงศ์คงคาเทพ

• ทพญ.วารี สุดกรยุทธ์

• ทพ.ธนัฏฐนนท์ อัศววัฒฑกี

16.30 – 18.00 น. การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล Data Exchange จาก HDC เบื้องต้น

โดย ทพ.นิติโชติ นิลกำแหง

 

QR Code :
QR Code