15 มีนาคม 2024

Time

8:00 am - 3:30 pm
แชร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ “สุขภาวะทางปัญญาร่วมสรางสังคมที่อยู่ดีและการตายดี”

กำหนดการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “สุขภาวะทางปัญญาร่วมสรางสังคมที่อยู่ดีและการตายดี”

วันที่ 15 มีนาคม 2567

ณ ห้องประชุมพระเทพประสิทธิมนต์ 71 ชั้น 9 อาคารภูมิพิพัฒน์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.30 น. บรรยาย “มิติจิตใจสำคัญอย่างไรในงาน Palliative Care”

โดย นพ.ลัญฉศักดิ์ อรรฆยากร

09.30 – 10.30 น. Workshop บริหารสมองลดการ Burn Out

โดย ผศ.ดร.ก.บ.ศุภลักษณ์ เข็มทอง

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น. Workshop ประเมินความพร้อมด้านการ “อยู่ดี-กินดี”
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น. เวทีเสวนา “การดูแลแบบประคับประคองเริ่มที่หัว+ใจ โดย

• รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์

• นพ.ภูริทัต แสงทองพานิชกุล

• คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์

ผู้ดำเนินรายการ ดีเจพี่อ้อย คุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

QR Code :
QR Code