21 มิถุนายน 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
แชร์

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการประเมินความชุกของการเกิดโรคร่วมในประชากรผู้สูงอายุไทย

กำหนดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
โครงการประเมินความชุกของการเกิดโรคร่วมในประชากรผู้สูงอายุไทย

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ โรงแรมทีเคพาเลช
08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น.     เปิดการอบรม โดย ดร.นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
09.15 – 10.00 น.     การบรรยายหัวข้อดัชนีภาระโรคและการประเมินการเกิดโรคร่วมในกลุ่มประชากรโดยใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
โดย ดร.ภญ.ฐิติพร สุแก้ว อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
10.00 – 12.00 น.     การวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดโรคร่วมในฐานข้อมูลผู้ป่วยขนาดใหญ่โดยใช้โปรแกรม R
โดย ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี  ภาควิชาสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.     การบรรยายการใช้ตัวแบบ Network Analysis
                                  และ Association Rules Analysis เพื่อวิเคราะห์การเกิดโรคร่วมในกลุ่มประชากรไทย
โดย คณะวิจัยการประเมินความชุกของการเกิดโรคร่วมในประชากรผู้สูงอายุ
14.30 – 14.45 น.     พักเบรก
14.45 – 17.00 น.     ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม R
                                โดย คณะวิจัยการประเมินความชุกของการเกิดโรคร่วมในประชากรผู้สูงอายุ
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
QR Code :
QR Code