18 ธันวาคม 2022

Time

1:00 pm - 5:00 pm
แชร์

พิธีประกาศผลมอบรางวัล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชมนิทรรศการ สื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์

กำหนดการพิธีประกาศผลมอบรางวัล

ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

และชมนิทรรศการ สื่อสร้างสรรค์และกิจกรรมเพื่อการรณรงค์

ภายใต้ โครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 4 สังกัดกรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 – 17.00 น.

ณ ลิโด้ คอนเน็คท์ ชั้น 1

13.00 – 13.15 น. เปิดลานกิจกรรม การ Talk show “โภชนาการเด็กไทยในยุคโควิด-19”

โดย อาจารย์ ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและอุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

13.15 – 14.00 น. พิธีกรกล่าวแนะนำโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน” ปีที่ 4 สังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมชม VTR
14.00 – 14.15 น. กล่าวรายงานที่มาของโครงการ โดย

– อาจารย์ ดร.ดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

– คุณเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

14.15 – 14.30 น. กล่าวต้อนรับ และทิศทางการสนับสนุน การบูรณาการระหว่าง สสส. ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร

– โดย คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส.

14.30 – 14.45 น. กล่าวเปิดงาน

– โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

14.45 – 15.45 น. การเสวนาพิเศษในหัวข้อ นโยบายกรุงเทพมหานครกับการส่งเสริมโภชนาการสมวัยด้วยสื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ในเด็กและเยาวชน

– รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

– คุณเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ดำเนินรายการเสวนา และร่วมการเสวนา โดย อาจารย์ ดร.สง่า ดามาพงษ์

ที่ปรึกษากรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและอุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย

ถ่ายภาพร่วมกัน

15.45 – 16.00 น. มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ดีเด่น

ประเภท สูตรเมนูชูสุขภาพดีเด่น

ประเภท เพลงประกอบการออกกำลังกายดีเด่น

ประเภท บูรณาการสู่ความยั่งยืนดีเด่น

โดย คุณญาณี รัชต์บริรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส.

มอบเกียรติบัตรรางวัลชมเชย แก่โรงเรียนต้นแบบ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส นวลเนตร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

มอบเกียรติบัติรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

มอบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โดย คุณเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

16.00 – 17.00 น. พิธีประกาศ และมอบรางวัลการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

– รางวัลชนะเลิศ “ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” และประกาศนียบัตร

โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักส่งเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

QR Code :
QR Code