28 มกราคม 2024

Time

7:00 am - 1:30 pm
แชร์

“สานสามัคคี สามชุม สุขภาพดี” เพื่อส่งเสริมการจัดการระบบสุขภาวะชุมชนรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

 กำหนดการ

“สานสามัคคี สามชุม สุขภาพดี”

เพื่อส่งเสริมการจัดการระบบสุขภาวะชุมชนรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 07.00-13.30 น.

ณ พื้นที่ 3 ชุมชน และห้องประชุม 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู และชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา

07.00–08.00 น. ลงทะเบียนและรวมพล ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลู
08.00–08.15 น. เปิดขบวนรณรงค์ “ สานสามัคคี สามชุม สุขภาพดี ”

โดย ประธานชุมชน 3 ชุมชน

08.15–08.30 น. แนะนำผู้เข้าร่วมงาน

1.   ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์

2.   ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู

3.   ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา

4.   นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ กองทุน สสส.

5.   นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้ช่วยผู้จัดการ กองทุน สสส.

6.   กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สสส.

7.   ดร.นิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)

8.   รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)

9.   นางสาวทัศนีย์ วีระกันต์ ผู้จัดการ ศวภ.กลาง

10.   ผู้แทนสำนักงานเขตสาทร

11.   ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 14

12.   มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน

08.30–09.15 น. – แนะนำคณะทำงานดำเนินงานการจัดระบบสุขภาวะชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา

– ผู้แทนชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนาเล่าเรื่องชุมชน

– เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา

09.15–10.00 น. เคลื่อนขบวนสู่ ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู

– แนะนำคณะทำงานดำเนินงานการจัดระบบสุขภาวะชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู

– ผู้แทนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลูเล่าเรื่องชุมชน

– เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู

10.00–10.45 น. เคลื่อนขบวนสู่ ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์

– แนะนำคณะทำงานดำเนินงานการจัดระบบสุขภาวะชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์

– ผู้แทนชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลูเล่าเรื่องชุมชน

– เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู

10.45–11.15 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ และงานที่จะดำเนินการร่วมกัน

โดย นางสาวอรนุช เลิศกุลดิลก มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน

นายประทุม ไทรแช่มจันทร์ ตัวแทนคณะทำงานจาก 3 ชุมชน

11.15–11.30 น. กล่าวชื่นชม ให้กำลังใจ และร่วมขับเคลื่อนสุขภาวะ 3 ชุมชน

โดย นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการ สสส. ผู้แทนสำนักงานเขตสาทร ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข 14

กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สสส.

11.30–12.00 น. “เสียงจากคนละแวกบ้านเดียวกัน”

โดย ตัวแทนคณะทำงานจาก 3 ชุมชน และตัวแทน สสส.

12.00–12.30 น. สรุปทิศทางการขับเคลื่อนงานเพื่อส่งเสริมการจัดการระบบสุขภาวะชุมชนรอบศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ

โดย นางสาวอรนุช เลิศกุลดิลก มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน

ตัวแทนคณะทำงานจาก 3 ชุมชน

12.30–13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

QR Code :
QR Code