01 กุมภาพันธ์ 2024

Time

9:30 am - 4:00 pm
แชร์

สัมมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนักและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน

กำหนดการ

สัมมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์

สร้างจิตสำนักและความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 09.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมกินรี 2 โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง

09.30 – 10.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประชุม
10.00 – 10.10 น. กล่าวรายงาน

โดย นางสาวเพ็ญนภา พรสุพิกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ศวปถ.

10.10 – 10.20 น. กล่าวเปิดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและสนับสนุนกลไกประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน และจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกับกลไกประชาสัมพันธ์

โดย นางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส.

10.20 – 10.35 น. กล่าวปกฐกถาพิเศษ “การสื่อสารและการสร้างความปลอดภัยทางถนน”

โดย อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

10.35 – 12.15 น. เสวนา “ทิศทางการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยสื่อร่วมสมัย” โดย

1. นพ.ธนพงศ์ จินวงษ์

ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (สวปถ.)

2. ดร.สุเมธ องกิตติกุล

ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์ TDRI หรือผู้แทน

3. นายวิทยา จันทน์เสนะ

ผู้อำนวยการกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. นางสาวชนิสา ชมศิลป์

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

5. ผู้แทน SM สสส.

6. ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

ดำเนินรายการโดย นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.15 น. ชี้แจงกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการรณงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565-2570

โดย วิทยากรกระบวนการ

13.15 – 15.15 น. ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรณงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนน ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565-2570
15.15 – 15.45 น. นำเสนอแผนประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
15.45 – 16.00 น. ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและสนับสนุนกลไกประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน และการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ

โดย นางสาวเพ็ญนภา พรสุพิกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ศวปถ.

16.00 น. ปิดการประชุม

 

QR Code :
QR Code