28 กุมภาพันธ์ 2023

Time

8:00 am - 12:30 pm
แชร์

สัมมนาเรื่อง “การกู้ชีพ กู้ภัย และการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติ”

กำหนดการ

สัมมนาเรื่อง “การกู้ชีพ กู้ภัย และการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือภัยพิบัติ”

จัดโดย คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ณ สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา​​​

08.00 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาลงทะเบียน
08.30  น. พิธีเปิดการสัมมนา และกล่าวเปิดการสัมมนา

โดย นางสาวเพชรดาว  โต๊ะมีนา เลขานุการคณะกรรมาธิการ

09.00 น.​​ การอภิปรายหัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ในสภาวะสาธารณภัย”

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

1. นายวิชชุกร คำจันทร์ ​ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร

2. นายไฟศาล  อาเซ็งมาแบ​พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

3. นายวีระ  หะนิมะ  ​พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

4. นายไพศอล  ระเซาะ  ​นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

5. นายนัสรี  เจ๊ะแล  ​​นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6. นางสาวพัทลีนา  วาเด็ง  ​นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

7. นางสาวรุสนานี  โอล่ำดิน  ​เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

8. นางสาวฟารีซา  ดอโบ๊ะ  ​เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

9. นางสาวนันนภัส  พูนสวัสดิ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

10.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.15 น. ​​อภิปราย (ต่อ) หัวข้อ “สุขภาวะของประชาชนและภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อม”
12.00 น. ​​การสรุปประเด็น และรวบรวมข้อเสนอแนะ รวมทั้งการตอบข้อซักถาม

​-​ สรุปผลการสัมมนา

​- กล่าวปิดการสัมมนา รวมทั้งกล่าวขอบคุณในความร่วมมือและแนวทางการทำงานของ (สสส.)

โดย นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม (สสส.)

12.15 น. ปิดการสัมมนา
12.30 น. ​รับประทานอาหารกลางวัน

​หมายเหตุ : กำหนดการและรูปแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม

QR Code :
QR Code