25 พฤศจิกายน 2022

Time

8:30 am - 4:00 pm
แชร์

สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565 “กรุงเทพฯ เมืองสุขภาวะ ปลอดภัย เศรษฐกิจดี…สร้างได้!”

กำหนดการ

สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565

“กรุงเทพฯ เมืองสุขภาวะ ปลอดภัย เศรษฐกิจดี…สร้างได้!”

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม Miracle Grand Ballroom A-B ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. วิดีทัศน์ “กรุงเทพฯ เมืองสุขภาวะ ปลอดภัย เศรษฐกิจดี…สร้างได้!”

กรุงเทพฯ เมืองสุขภาวะ ปลอดภัย เศรษฐกิจดี…สร้างได้!

โดย รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

09.25 – 09.45 น. รายงานการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร

Ted Talks >>> เสียงเล็ก ๆ ที่ร่วมสร้างมหานครแห่งสุขภาวะ

• การสานพลังพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน

โดย ดร.ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์

• การจัดการหาบเร่แผงลอยและการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันของคนกรุงเทพมหานคร

โดย นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธุ์

• การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในกรุงเทพมหานครรองรับภาวะวิกฤติ

โดย พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร

• ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร

โดย นพ.วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์

ประธานคณะทำงานกำหนดแนวทางและติดตามการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุเทพมหานคร

09.45 – 10.00 น. พิธีเปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3 พ.ศ.2565

ประธานในพิธี รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร (คจ.สก.)

10.00 – 10.30 น. เริ่มกระบวนการประชุมพิจารณาระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3

1. รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธาน คจ.สก.

2. รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ รองประธาน คจ.สก.

3. นายขจิต ชัชชวานิชย์ รองประธาน คจ.สก.

4. นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ประธานอนุกรรมการบริหารและเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายในการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร

5. นางภารนี สวัสดิรักษ์ ประธานอนุกรรมการวิชาการสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร

6. ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เลขานุการ คจ.สก.

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่างและเข้าสู่ห้องพิจารณาระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร
10.45 – 12.00 น. พิจารณาระเบียบวาระ

ห้องที่ 1

ระเบียบวาระที่ 1 “พื้นที่เศรษฐกิจ ปลอดภัยภายใต้ความหลากหลาย”

ดำเนินการโดย

1. ศ.สุริชัย หวันแก้ว ประธานคณะทำงานดำเนินการประชุมห้องที่ 1

2. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร รองประธาน

3. ประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร รองประธานร่วม

4. ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร เลขานุการ

5. นพ.ธีรวีร์ วีรวรรณ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการ

ห้องที่ 2

ระเบียบวาระที่ 2 “สุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่เน้นคุณค่า”

ดำเนินการโดย

1. ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานดำเนินการประชุมห้องที่ 2

2. ผู้อำนวยการสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร รองประธาน

3. ประธานสภาองค์กรชุมชนเขตธนบุรี รองประธานร่วม

4. นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ สำนักงานกองทุนสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เลขานุการ

5. นายจารึก ไชยรักษ์ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการผลการขับเคลื่อนและขยายผลธรรมนูญสุขภาพระดับเขต/อสส. และสินค้าชุมชน

เวทีสาธารณะ “การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ…คนจนเมือง”

ดำเนินการโดย นางสาวณาตยา แวววีรคุปต์ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ไทยพีบีเอส

13.00 – 14.30 น. พิจารณาระเบียบวาระ (ต่อ)

ห้องที่หนึ่ง ระเบียบวาระที่ 1 “พื้นที่เศรษฐกิจ ปลอดภัย ภายใต้ความหลากหลาย”

ห้องที่สอง ระเบียบวาระที่ 2 “สุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยระบบบริการสุขภาพเขตเมืองที่เน้นคุณค่า”

14.30 – 15.00 น. พิธีประกาศเจตนารมณ์ 10 หน่วยงาน “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ผ่านนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

“เสริมสร้างกลไกภาคประชาสังคมเข้มแข็งผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร”

ดำเนินการโดย นายเตชิต ชาวบางพรหม หัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

15.00 – 15.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.10 – 15.15 น. นำเสนอวิดีทัศน์ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3
15.15 – 15.50 น. รับรองมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3

1. รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ รองประธาน คจ.สก.

2. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหาสคร รองประธาน คจ.สก.

3. ศ.สุริชัย หวันแก้ว ประธานคณะทำงานดำเนินการประชุมห้องที่ 1

4. ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานดำเนินการประชุมห้องที่ 2

5. ผู้อำนวยการสำนักอนามัย เลขานุการ คจ.สก.

ส่งมอบมติฯ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ดำเนินการโดย สมาชิกสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร

15.50 – 16.00 น. กล่าวปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3

โดย รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธาน คจ.สก.

**หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

QR Code :
QR Code