31 พฤษภาคม 2024-01 มิถุนายน 2024

Time

9:30 am - 6:00 pm
แชร์

ศึกษาเรียนรู้แหล่งอาหาร ผ่านคน 2 วัย น้ำกุ้มป่าแห่งความพอเพียง และอาสาสร้างฝาย ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ

(ร่าง) กำหนดการ

“ศึกษาเรียนรู้แหล่งอาหาร ผ่านคน 2 วัย น้ำกุ้มป่าแห่งความพอเพียง

และอาสาสร้างฝาย ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุมชื้นให้ระบบนิเวศ”

วัน ที่ 31 พฤษภาคม – วัน ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2567

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ้ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567
09.30 – 14.00 น. เดินทาง ไป อบต.น้ำกุ้ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
14.00 – 18.00 น. กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ “แหล่งอาหาร ผ่านคน 2 วัย” “รู้จักตันและการใช้ประโยชน์พื้นป่า”

โดย เยาวชนรักษ์ป่า กับ ผู้สูงอายุปราชญ์ชาวบ้าน

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2567
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรวมพลคนอาสา ณ วัดโพธิ์ชัย ตำบลน้ำกุ้ม
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับและนำเสนอภาพรวมบริบทพื้นที่

โดย นายไกร พรมสีนอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ้ม

นายณัฐพงศ์ ระโส ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลน้ำกุ้ม

09.15 – 09.30 น. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดกิจกรรม

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ

09.30 – 10.45 น. เดินเท้าเข้าป่า…เรียนรู้เรื่องราวและศึกษาเส้นทางธรรมชาติ

บอกเล่าเรื่องราว โดย นายภานุทัศน์ ทนก้อนดี ปราชญ์ชุมชน

จุดที่ 1 ลำห้วยต้นน้ำแควน้อย แหล่งน้ำกิน น้ำใช้ ของชุมชน

จุดที่ 2 เส้นทางสัมปทานป่าไม้ “ทางชักลากซุง”

จุดที่ 3 การฟื้นฟูป่าอายุ 30 ปี (หลังป่าปิด ปี 2535)

จุดที่ 4 ถ้ำนายอำเภอ

10.45 – 12.00 น. กิจกรรมอาสาสร้างฝาย ฟื้นฟูผืนป่า คืนความชุ่มชื้นให้ระบบนิเวศ

โดย จิตอาสา และเครือข่ายน้ำกุ้ม ผู้นำชุมชน

10.45 – 12.00 น. ล้อมวงคุย “แลไปข้างหน้า คนกับป่าน้ำกุ้ม” สนทนาความร่วมมือของ 4 องค์กรหลักร่วมจัดการและสร้างกติกาใช้ประโยชน์จากป่า

โดย

1) นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

2) นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ

3) ดร.นิสา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

4) นายไกร พรมสีนอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำกุ้ม

5) ดาบตำรวจประสาท ปั่นเงิน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง (เครือข่ายภูมินิเวศน์)

6) นายณัฐพงศ์ ระโส ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลน้ำกุ้ม

7) นายภานุทัศน์ ทนก้อนดี ปราชญ์ชุมชน

8) ผู้แทนอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

9) ผู้แทนสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)

ชวนคิดชวนคุย โดย นายปวัน พรหมตัน ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือขHายพื้นที่ภาคเหนือ และนายสันติ ศรีมันตระ นักสื่อสารสุขภาวะชุมชน

12.00 – 12.30 น. การจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืนด้วยพลังเครือข่าย

โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. เดินเท้ากลับวัดโพธิ์ชัย

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

QR Code :
QR Code