07 กุมภาพันธ์ 2023

Time

12:30 pm - 4:00 pm
แชร์

วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (Thailand Safer Internet Day)

กำหนดการ

วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ (Thailand Safer Internet Day)

เสวนาสถานการณ์ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขภัยออนไลน์

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 – 16.00 น.  

ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา

12.30 – 13.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน
13.00 – 13.30 น. ละคร “Grooming ห้องน้อยในโลกกว้าง” โดย กลุ่มละครชุมชนกั๊บไฟ
13.30 – 14.30 น. เสวนาสถานการณ์ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขภัยออนไลน์

• เสียงจากเยาวชนผู้เสียหายจากภัยอินเทอร์เน็ต

• ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

• ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผอ. ศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็ก กรมสอบสวนคดีพิเศษ

• พญ.วนิดา เปาอินทร์ กุมารแพทย์ เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองเด็ก

• ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน
ร่วมเสวนาและดำเนินรายการ

14.30 – 14.45 น. ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือรณรงค์และผลักดัน “วันส่งเสริมอินเทอร์เน็ตปลอดภัยแห่งชาติ” Thailand National Safer Internet Day 2023
นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

• สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

• กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

• มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (อพท.)

• สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.)

• UNICEF องค์การทุนเพื่อเด็ก (ประเทศไทย)

·• หน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ – เอกชน

14.45 – 15.00 น. สัมภาษณ์สื่อมวลชน
15.00 – 15.15 น. เสนอแผนปฏิบัติการของภาคีเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทย

โดย คุณสันติ ศิริธีราเจษฎ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองเด็ก องค์การทุนเพื่อเด็ก (ประเทศไทย)

15.15 – 16.00 น ประกาศจุดยืนเครือข่ายเสริมสร้างอินเทอร์เน็ตปลอดภัยประเทศไทย โดย ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ

 

QR Code :
QR Code