27 ตุลาคม 2022

Time

10:00 am - 5:30 pm
แชร์

ลงพื้นที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนความสำเร็จนักส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนบ้านคลองเหมืองใหม่ (นสช.)

กำหนดการลงพื้นที่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนความสำเร็จนักส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนบ้านคลองเหมืองใหม่ (นสช.)

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565

ณ รพ.สต.บ้านคลองเหมืองใหม่ อัมพวา สมุทรสงคราม

 

10.00 – 10.10 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
10.10 – 10.20 น. กล่าวต้อนรับ และแนะนำตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

โดย  ผู้นำชุมชน ตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

10.20 – 10.30 น. กล่าวเปิดการประชุม ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ถึงความคาดหวัง ทิศทางและแนวทางการดำเนินงาน ของ สสส. ร่วมกับภาคี ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

โดย คุณชาติวุฒิ วังวล  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ  (สสส.)

10.30 – 10.40 น. แนะนำ เป้าหมายการพัฒนาแกนนำ นักส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชนท้องถิ่น (นสช.) ภายใต้ชุดโครงการพัฒนาที่ต้นแบบด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพสุขภาพจิต ในระดับชุมชนท้องถิ่น 10 พื้นที่

โดย คุณพงศ์ธร จันทรัศมี  ผู้จัดการโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของชุมชนท้องถิ่นในสถานการณ์วิกฤตและตลอดช่วงชีวิต มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

10.40 – 11.20 น. นำเสนอการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาที่ต้นแบบด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพสุขภาพจิต ในระดับชุมชนท้องถิ่น : รพ.สต.บ้านคลองเหมืองใหม่  จังหวัดสมุทรสงคราม

โดย คุณนิพนธ์   เงินคงพันธ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่

11.20 – 12.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้รางวัลแห่งความสำเร็จ “จุดคานงัดบทเรียนการทำงานสุขภาพจิต” สู่กองทุนสุขภาพจิตชุมชน

• ตัวแทนศูนย์พัฒนาครอบครัวบ้านคลองเหมืองใหม่  จังหวัดสมุทรสงคราม

• ผู้แทนชุมชนบ้านคลองเหมืองใหม่  จังหวัดสมุทรสงคราม

• คุณนิพนธ์ เงินคงพันธ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่

• คุณชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สสส.)

ดำเนินรายการโดย คุณพงศ์ธร จันทรัศมี  ผู้จัดการโครงการฯ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.30 น. ลงชุมชนเรียนรู้การสร้างสัมพันธ์ภาพ การเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานผ่านความสามัคคีของชุมชนท้องถิ่น
14.30 – 17.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code