19-20 กุมภาพันธ์ 2023

Time

8:00 am - 7:00 pm
แชร์

ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานบูรณาการงานลดปัจจัยเสี่ยง บุหรี่-แอลกอฮอล์ และตำบลขับขี่ปลอดภัย

กำหนดการ

ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

งานบูรณาการงานลดปัจจัยเสี่ยง บุหรี่-แอลกอฮอล์ และตำบลขับขี่ปลอดภัย

ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2566

ณ วัดหัวฝาย ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย และ อบต.ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
08.10 – 09.40 น. เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ Thai Smile – สนามบินแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
09.40 –  11.00 น เดินทางไป อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00 – 13.00 น. เดินทางไป วัดหัวฝาย ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย
13.00 – 13.15 น กล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารแผน คณะ 1 และคณะ 3

โดย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

13.15 – 13.30 น. กล่าววัตถุประสงค์และบทบาท สสส. กับการหนุนเสริมงานลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่-แอลกอฮอล์ และตำบลขับขี่ปลอดภัย

โดย นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1
และ นายธวัชชัย ฟักอังกูร  ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 3

13.30 – 15.00 น. – นำเสนอภาพรวมบริบทพื้นที่งานลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ จ.เชียงราย

โดย นายฤทธิรงค์ หน่อแหวน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงราย
และผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาศักยภาพคนทำงานปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงราย

– ล้อมวงชวนคิด ชวนคุย “งานบูรณาการงานลดปัจจัยเสี่ยง บุหรี่-แอลกอฮอล์ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย”
ผู้ดำเนินรายการโดย นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

1.  นายอำเภอนักรณรงค์งานปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดอบายมุข                 

       โดย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอเมืองพาน

2.  บทบาทพระสงฆ์กับการขับเคลื่อนงานปลอดบุหรี่ ปลอดอบายมุข และงานพัฒนาสังคม

โดย พระครูประภาสพนารักษ์ เครือพระสงฆ์นักพัฒนา

3.  การขับเคลื่อนกลไกการทำงานพชอ. และการยกระดับศักยภาพอสม.แกนนำคนหัวใจเพชร

โดย ทพ.หญิงอรอนงค์ พูลสวัสดิ์ รอง ผอ.โรงพยาบาล และเลขาคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอพาน (พชอ.พาน) ลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่

4.    บทบาทบูรณาการหนุนเสริมพื้นที่พัฒนาศักยภาพงานลดปัจจัยเสี่ยงประเด็นแอลกอฮฮล์และยาสูบ

โดย นายฤทธิรงค์  หน่อแหวน  ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และผู้ประสานงานศูนย์พัฒนา 

    ศักยภาพคนทำงานปลอดบุหรี่จังหวัดเชียงราย

5.  เด็กคิด เด็กทำ ผู้ใหญ่หนุน กับการขับเคลื่อนงานปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดอบายมุข                 
โดย นายอัคค์สัจจา  อินศวร และ น.ส.ชนิสรา เสนามงคล เครือข่ายเยาวชน YSDN
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

15.00 – 16.00 น. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่บ้านหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
(บูธนิทรรศการ
5 บูธ บูธนิทรรศการระยะประมาณบูธละ 10 – 12 นาที)
– บูธที่ 1 คนพานไม่ทิ้งกัน, มูลนิธิปิยวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม และนำเสนอเคส

โดย พระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย/ ทพ.หญิงอรอนงค์ พูลสวัสดิ์ รอง ผอ.โรงพยาบาล
และเลขาคณะกรรมการ

– บูธที่ 2 การขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษา สู่งานศพปลอดเหล้า

โดย นางยุพดี สุทธนู นวัตกรรม อสม.

– บูธที่ 3 ชุมชนคนสู้เหล้า อำเภอเวียงชัย   จังหวัดเชียงราย

โดย คุณกัลยา  สังวาลทอง  และคณะ

– บูธที่ 4 การบำบัดช่วยเลิกและสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ รพ.สต.ท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

โดย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

– บูธที่ 5 เครือข่ายเด็กและเยาวชน YSDN /GenZ สภาเด็กและเยาวชน

โดย เครือข่ายเด็กและเยาวชน YSDN /GenZ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

16.00 –  17.00 น. เดินทางกลับ อ.เมือง จ.เชียงราย
17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ร่วมกับคณะกรรมการบริหารแผนและผู้ทรงคุณวุฒิ)
18.00 – 19.00 น. เดินทางกลับที่พัก ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ ริมกก แม่ฟ้าหลวง

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
08.00 – 09.00 น. เดินทางจากที่พักไปยัง อบต.ทรายขาว (ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที)
09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับและเล่าเรื่องบริบทพื้นที่ตำบลทรายขาว

โดย  นายจีรพงษ์ ใจวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

09.15 – 09.35 น. กล่าวทักทายและขอบคุณภาคีเครือข่ายตำบลทรายขาวและเครือข่าย 9 แห่ง

โดย  นายธวัชชัย ฟักอังกูร  ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส.

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย  ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส.

09.35 – 09.50 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม

โดย  ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์  รองผู้จัดการ สสส. และ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)

09.50 – 10.15 น. นำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการความปลอดภัยทางถนน

1.ข้อมูลและสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนของพื้นที่

2.กลไกการจัดการความปลอดภัยทางถนน

1) ระดับหมู่บ้าน  2) ระดับหน่วยงาน  3) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.ตำบล)  4) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ

10.15 – 11.00 น. เรียนรู้รูปธรรมการจัดการความปลอดภัยทางถนน 3 ระยะ

1. ระยะก่อนเกิดเหตุ

– แผนการจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบบูรณาการ

– ธรรมนูญสุขภาพ: ควบคุมความปลอดภัยทางถนน รณรงค์หมวกกันน็อก และการลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ

– การปรับสภาพถนนและการติดตั้งสัญลักษณ์ป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่เสี่ยง (Action Activity)

2. ระยะเกิดเหตุ  -ด่านชุมชน เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยอำเภอพาน

3. ระยะฟื้นฟู  -การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มผู้ได้รับอุบัติเหตุทางถนน

11.00 – 12.00 น. ลงพื้นที่เรียนรู้รูปธรรม

1) การจัดการจุดเสี่ยงถนนสายหลัก ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวและเยี่ยมชมการปรับทัศนียภาพ การจัดการความปลอดภัยทางถนนตำบลทรายขาว

2) การจัดทำหลักสูตรส่งเสริมนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์หลักสูตรเรียนปน เล่น “แรลลี่ละอ่อน” โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว

3) ความปลอดภัยทางถนนระดับเครือข่าย 9 อปท.

4) การจัดการปัจจัยเสี่ยง การจัดการจุดเสี่ยง ระดับหมู่บ้าน (หมู่ที่ 16 โป่งทวี)

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 14.00 น. นำเสนอบทเรียนการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับเครือข่ายและอำเภอ

1) รูปธรรมงานและกิจกรรมเด่น จำนวน 9 อปท.

(1) “วงเวียนช่วยชีวิต” โดย อบต.เมืองพาน

(2) การรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์และยาสูบ “คนพานหัวใจเพชร”เครือข่ายงดเหล้าอำเภอพาน โดย อบต.ทรายขาว

(3) การปรับทัศยภาพและปรับสภาพแวดล้อม ในชุมชน โดย อบต.ป่าหุ่ง

(4) การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย “โมเดลรถทางหลวงเตือนภัย” โดย อบต.ทานตะวัน

(5) การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย “สัญญานส่งใจ สร้างความห่วงใย ใส่ใจวินัยจราจร” โดย อบต.สันติสุข

(6) กองทุนสวัสดิการผู้ประสบภัย “ธนาคารบุญ” รับบริจาคของให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง  โดย อบต.ธารทอง

(7) การพัฒนาทักษะอาสาสมัคร (อสม. ผู้ดูแลผู้สูงอายุ care giver) ให้การดูแล ช่วยเหลือที่บ้านสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ โดย อบต.สันกลาง

(8) การซ้อมแผนเผชิญเหตุ “การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ กู้ชีเจริญเมืองร่วมใจ” โดย อบต.เจริญเมือง

(9) บริการตั้งด่านคัดกรองการเดินทาง “ด่านตรวจปูแกง” โดย อบต.แม่เย็น

(10) การแก้ไขพื้นที่จุดเสี่ยง จุดกลับรถปลอดภัย อุ่นใจ ไร้อุบัติเหตุ (จุดกลับรถหน้า รพ.พาน) โดย อบต.ม่วงคำ

2) การสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยภาคีเครือข่ายอำเภอพาน

(1) หน่วยบริการและอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัยอำเภอพาน โดย เครือข่ายกู้ภัยอำเภอพาน

(2) ทักษะการปฐมพยาบาลช่วยเหลือเบื้องต้น โดย รพ.สต.ทรายขาว, รพ.สต.ร่องธาร และ “Long Term Care” อบต.ทรายขาว

(3) กองทุนคนพานไม่ทิ้งกัน โดย อำเภอพาน

(4) ศูนย์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดย วัดหัวฝาย ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

ดำเนินการโดย นายปวัน พรหมตัน ผู้จัดการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ

14.00 – 15.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการความปลอดภัยทางถนนของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพาน

1. นายวุฒิกร คำมา  นายอำเภอพาน

2. พ.ต.อ.วัชรพันธ์ ปัญญาเนรมิตดี  ผกก.สภ.พาน

3.นายศรีวรรณ วงศ์จินา  ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

4.นายจีรพงษ์ ใจวงศ์  นายก อบต.ทรายขาว

นำการแลกเปลี่ยนโดย (อยู่ระหว่างการประสาน)

15.00 – 16.00 น. หารือแนวทางการพัฒนาต่อยอดการจัดการความปลอดภัยทางถนน และสรุปปิดการประชุม
16.00 – 17.15 น. เดินทางถึงอำเภอเมืองเชียงรายและรับประทานอาหารเย็น
17.15 – 18.00 น. เดินทางไปสนามบินแม่ฟ้าหลวง เพื่อกลับกรุงเทพฯ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเหมาะสม

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

QR Code :
QR Code