08 กันยายน 2022

Time

1:30 pm - 4:30 pm
แชร์

(ร่าง) กำหนดการ โต๊ะกลมเสวนา : พลังชุมชนท้องถิ่นร่วมป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายคนไทย

(ร่าง) กำหนดการ

โต๊ะกลมเสวนา : พลังชุมชนท้องถิ่นร่วมป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายคนไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 – 16.30 น

ทางช่องทางออนไลน์

และห้องประชุม 1 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

 

13.00 – 13.20 น. ลงทะเบียน และ Check in ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์
13.20 – 13.30 น. กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การเสวนา

โดย นายพงศ์ธร จันทรัศมี ผู้จัดการโครงการฯ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

13.30 – 15.30 น. โต๊ะกลมเสวนา  : พลังชุมชนท้องถิ่นร่วมป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายคนไทย

ผู้ร่วมเสวนา

– ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์  กรมสุขภาพจิต

– นายชาติวุฒิ วังวล  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

– นางสาวจันทา  หาญสุทธิชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม จังหวัดศรีสะเกษ

– นางอรพิน วิมลภูษิต  สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดำเนินรายการโดย นายพงศ์ธร จันทรัศมี ผู้จัดการโครงการฯ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

15.30 – 16.00 น. สรุป และปิดการประชุมเสวนา

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

QR Code :
QR Code