18 เมษายน 2022

Time

8:00 am - 6:00 pm
ณ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร
แชร์

มอบรางวัลโครงการแพลตฟอร์ม การขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว”

กำหนดการ
มอบรางวัลโครงการแพลตฟอร์ม การขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว” 

วันจันทร์ 18 เมษายน 2565 
ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร
13.00 – 14.00 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
14.00 – 14.05 น.     นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เดินทางมาถึง
14.05 – 14.10 น.     การฉายวิดีทัศน์ ผลงานของบุคคลที่ได้รับรางวัลโครงการแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียน
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด“เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว”
14.10 – 14.20 น.     พิธีประกาศผลและมอบรางวัลโครงการแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอานวยความสะดวก
สาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว”
– กล่าวรายงาน โดย
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
– กล่าวเปิดและมอบรางวัล จำนวน 5 รางวัล
โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
14.20 – 15.00 น.     การอภิปรายหัวข้อ “มิติใหม่ในการร่วมสร้างและเข้าถึงข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ”
โดย วิทยากร จำนวน 4 เรื่อง
1. “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ” ภายใต้แนวคิด “เจอ แจ้ง แจ่ม แจ๋ว”
โดย นางพัชรมณฑ์ ปิติปัญญากุล ผู้อานวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. ความท้าทายและแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ
โดย ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม
นักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าทีมวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
3. “การสร้างเครือข่ายสนับสนุนความยั่งยืน เพื่อการเข้าถึงข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ”
โดย นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
4. “ผู้สูงอายุไทยกับมิติใหม่ของการเข้าถึงข้อมูลแพลตฟอร์มการขึ้นทะเบียน สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ”
โดย ผู้แทนกรมกิจการผู้สูงอายุ
15.00 – 15.20 น.     ตอบข้อซักถาม
15.20 – 15.30 น.     ถ่ายภาพร่วมกัน สัมภาษณ์สื่อมวลชน
15.30 น.                  เสร็จสิ้นพิธีการ
QR Code :
QR Code