28 มกราคม 2024

Time

8:00 am - 12:00 pm
แชร์

มหกรรม Learn เล่น เห็น Local

กำหนดการ

มหกรรม “Learn เล่น เห็น Local”

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 08.00 – 12.00 น.

ณ ห้องสุวิทย์ศักดานนท์  โรงแรม ทีเค. พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 

08.00 – 08.30 น.

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมมหกรรม “Learn เล่น เห็น Local”

โดย มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม

08.30 -08.45 น. ประธานเดินชมนิทรรศการ “Learn เล่น เห็น Local”
08.45 – 09.00 น.

 

กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน

(นายโชติเวชญ์ อึ้งเกลี้ยง ประธานมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม)

09.00 -09.10 น.

 

ประธานกล่าวเปิดงานมหกรรม “Learn เล่น เห็น Local” และมอบนโยบาย

(นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

09.10 -09.20 น. บรรยายพิเศษ “กลไกสภาเด็กและเยาวชนท้องถิ่นกับการส่งเสริมสุขภาวะ”

(นางสาวณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส.)

09.20 – 09.30 น. บรรยายพิเศษ “บทบาทกรรมาธิการพัฒนาการเมืองฯ ต่อสภาเด็กและเยาวชนท้องถิ่น”

(นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ประธานคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน

และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร)

09.30 -11.30 น.

 

ภาคประชาสังคมมอบรางวัลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสภาเด็กเยาวชน

(ภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนกว่า 30 องค์กร)

11.30-11.40 น. จุดประกายงาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์-อัศจรรย์วันว่าง” สำหรับเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น

โดย นายสืบสาย พูลมี (เซียน) ตัวแทนเครือข่ายปิดเทอมสร้างสรรค์

12.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารกลางวัน (boxset)
QR Code :
QR Code